Chronologia biblijna

Wiek lub rok Wydarzenia, postacie, księgi biblijne
Okres przedpotopowy (3958 p.n.e. – 2302 p.n.e.)
3958 p.n.e. Stworzenie w górnej Mezopotamii Adama i Ewy, pierwszych przedstawicieli gatunku homo sapiens
3271 p.n.e. – 2302 p.n.e. Życie Metuszelacha (inaczej Matuzalema; potomka Adama), najdłużej żyjącego człowieka
2971 p.n.e. Wniebowzięcie Henocha (ojca Metuszelacha)
2902 p.n.e. – 1952 p.n.e. Życie Noego (wnuka Metuszelacha; tożsamego prawdopodobnie z Zuisudrą królem Szuruppak), praojca popotopowej ludzkości
2422 p.n.e. Bóg zapowiada potop
2400 p.n.e. – 1800 p.n.e. Życie Sema (syna Noego), praojca ludów semickich
2302 p.n.e. Ogólnoświatowy potop; Bóg zawiera z Noem i jego potomkami przymierze
Okres popotopowy (2302 p.n.e. – 1950 p.n.e.)
2201 p.n.e. Narodziny Pelega (potomka Sema); podział językowy ludzkości (być może także podział pangei na kontynenty) i przerwanie budowy miasta Babilonu i wieży Babel (zikkuratu Etemenanki w Babilonie)
Okres patriarchów i niewoli egipskiej (1950 p.n.e. – 1445 p.n.e.)
1950 p.n.e. – 1775 p.n.e. Życie Abrachama (inaczej Abrama; potomka Pelega), praojca Izraelitów, Edomitów i Arabów
1875 p.n.e. Abracham przekracza Eufrat w drodze do Kanaanu; początek okresu 430 lat pobytu w Kanaanie i w niewoli egipskiej
1864 p.n.e. – 1727 p.n.e. Życie Ismaela (syna Abrachama), praojca Arabów
1851 p.n.e. Bóg zawiera z Abrachamem i jego potomkami przymierze obrzezania; zniszczenie Sodomy i Gomory
1790 p.n.e. – 1643 p.n.e. Życie Jakuba (inaczej Izraela; wnuka Abrachama i syna Izaaka), praojca Izraelitów (inaczej Żydów)
1669 p.n.e. – 1582 p.n.e. Urzędowanie Józefa (syna Jakuba) jako wicekróla Egiptu
1660 p.n.e. Jakub wraz z rodziną osiedla się w Egipcie; początek okresu 215 lat pobytu Izraelitów w Egipcie
Okres wyjścia i podboju (1445 p.n.e. – ok. 1350 p.n.e.)
1445 p.n.e. – 1405 p.n.e. Urzędowanie Mojżesza jako wodza plemion izraelskich
1445 p.n.e. Wyjście (inaczej Exodus) Izraelitów z Egiptu; Bóg zawiera z Izraelem przymierze Prawa na górze Synaj
1444 p.n.e. Wykonanie Namiotu Spotkania (inaczej Przybytku Mojżeszowego) i Arki Przymierza; ustanowienie instytucji kapłaństwa
1444 p.n.e.- 1406 p.n.e. Urzędowanie Aarona (brata Mojżesza) jako pierwszego arcykapłana
1443 p.n.e. Przybycie Izraelitów do oazy Kadesz
1406 p.n.e. Izraelici podbijają Zajordanie
1405 p.n.e. Mojżesz kończy spisywać Pięcioksiąg Mojżeszowy; Jozue przeprowadza Izraelitów przez Jordan i rozpoczyna podbój Kanaanu
1405 p.n.e. – ok.1375 p.n.e. Urzędowanie Jozuego (następcy Mojżesza) jako wodza plemion Izraelskich
1400 p.n.e. lub 1399 p.n.e. Zgromadzenie Izraelitów w Gilgal po zakończeniu głównej fazy podboju
ok. 1399 p.n.e. Ustawienie Namiotu Spotkania i Arki Przymierza w Szilo
ok. 1375 p.n.e. Jozue kończy spisywać Księgę Jozuego
Okres sędziów (ok.1350 p.n.e. – 1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e.)
ok. 1140 p.n.e. – ok. 1110 p.n.e. Urzędowanie Heliego jako sędziego Izraela i arcykapłana
ok. 1120 p.n.e. – ok. 1100 p.n.e. Urzędowanie Samsona jako sędziego (szofet’a) w plemieniu Dana
1106 p.n.e. – 1100 p.n.e. Urzędowanie Jeftego jako sędziego w Gileadzie
ok. 1100 p.n.e. Filistyni pokonują Izraelitów pod Afek, a następnie zabierają i oddają Arkę Przymierza, która trafia na przechowanie do Kiriat Jearim; po zniszczeniu Szilo przez Filistynów Namiot Spotkania zostaje przeniesiony do Nob
ok. 1100 p.n.e. – 1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e. Urzędowanie Samuela jako sędziego i proroka
ok. 1080 p.n.e. Izraelici pokonują Filistynów pod Eben-Haezer
ok. 1060 p.n.e. – ok.1013 p.n.e. Urzędowanie Achimeleka (inaczej Abimeleka, Achiasza) jako arcykapłana
Okres zjednoczonego królestwa  (1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e. – 930 p.n.e.)
1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e. Przekształcenie związku plemion izraelskich w zjednoczone Królestwo Izraela i Judy ze stolicą w Gibei
1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e. – 1010 p.n.e. Panowanie Saula jako króla Izraela i Judy
ok. 1014 p.n.e. Dawid (inaczej Elchanan) ucieka z dworu Saula
ok. 1013 p.n.e. – 970 p.n.e. Urzędowanie Abiatara (syna i następcy Achimeleka) jako arcykapłana (zmarł po 970 p.n.e.)
ok. 1013 p.n.e. Rzeź kapłanów w Nob; przeniesienie Namiotu Spotkania z Nob do Gibeonu; Samuel kończy spisywanie Księgi Sędziów, Księgi Rut i 1 Księgi Samuela
ok. 1012 p.n.e. Dawid wasalem Akisza, króla Gat
1010 p.n.e. Filistyni zwyciężają Izraelitów na wzgórzu Gilboa; podział zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy na Królestwo Judy (złożone z plemion Judy, Beniamina i Symeona) ze stolicą w Hebronie oraz Królestwo Izraela (złożone z plemion północnych) ze stolicą w Machanaim
1010 p.n.e. – 1008 p.n.e. Panowanie Dawida jako króla Judy i wasala Filistynów
1010 p.n.e. – 1008 p.n.e. Panowanie Iszbaala (Iszboszeta) (syna i następcy Saula) jako króla Izraela i wasala Filistynów
1008 p.n.e. Ponowne utworzenie zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy ze stolicą w Hebronie
1008 p.n.e. – 970 p.n.e. Panowanie Dawida jako króla Izraela i Judy
ok. 1008 p.n.e. – ok. 1005 p.n.e. Wojna filistyńsko-izraelska zakończona odzyskaniem niepodległości przez zjednoczone Królestwo Izraela i Judy
1003 p.n.e. Dawid, król Izraela i Judy zdobywa Jerozolimę i czyni ja stolicą państwa
ok. 1002 p.n.e. Dawid, król Izraela i Judy, sprowadza Arkę Przymierza z Kiriat Jearim do namiotu ustawionego dla niej w Jerozolimie
ok. 1000 p.n.e. – ok. 990 p.n.e. Dawid, król Izraela i Judy podbija i włącza jako prowincje do swego państwa Królestwo Moabu, Królestwo Edomu, Królestwo Ammonu i okręg Aram-Damaszku
ok. 970 p.n.e. Dawid, król Izraela i Judy kończy spisywanie zasadniczej części Księgi Psalmów; Rezon I (inaczej Resin) wypędza wojska izraelsko-judzkie z Aram-Damaszku i ogłasza się jego królem
970 p.n.e. – 930 p.n.e. Panowanie Salomona (inaczej Jedydiasza, Koheleta); syna i następcy Dawida (jako króla Izraela i Judy) jako współkróla (971-970)
970 p.n.e. – ok. 960 p.n.e. Urzędowanie Sadoka (następcy Abiatara i potomka Aarona) jako arcykapłana
966 p.n.e. Początek budowy I Świątyni Jerozolimskiej w 4 roku panowania Salomona
ok. 970–925 p.n.e. królestwo Salomona, po śmierci Salomona podział na Judę i Izrael
X–VI w. p.n.e. początki ksiąg: Psalmów i Przysłów, następnie przekazy pisane w Pięcioksięgu
IX w. p.n.e. Eliasz i Elizeusz
VIII w. p.n.e. Ozeasz, Amos
722 p.n.e. zdobycie Samarii przez Asyryjczyków
koniec VIII w. p.n.e. Ezechiasz, Izajasz
VII w. p.n.e. zrąb ksiąg historycznych: Jozuego, Sędziów, Samuela 1 i 2 Królewska, początki kolekcji wypowiedzi prorockich (np. 1 część Izajasza)
VI w. p.n.e. dominacja babilońska, księgi: Jeremiasza, Ezechiela, 2 część Izajasza (70 lat spustoszenia – do roku 536 p.n.e.)
586 p.n.e. zburzenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora, deportacja do Babilonii
539 p.n.e. upadek Babilonu, początek rządów perskich
536 p.n.e. Koniec niewoli babilońskiej, pierwszego roku Cyrusa (zob. 2 Kron. 36:20,23) – jest to data w pełni ustalona przez historię świecką i wraz z nią kończy się biblijna linia chronologiczna
Okres od powrotu Żydów z Babilonu przy końcu siedemdziesięciu lat spustoszenia ziemi, czyli w pierwszym roku Cyrusa, aż do punktu chronologicznego znanego jako pierwszy rok naszej ery, nie jest omawiany przez historię biblijną. Mimo to, historia świecka definitywnie określa długość tego okresu na 536 lat. Daty z tego okresu ustalił z uzasadnieniem Ptolemeusz, grecko-egipski uczony, który zajmował się geometrią i astronomią. Znajdują się one w tzw. kanonie Ptolemeusza i są ogólnie uznawane przez uczonych. W ten sposób otrzymaliśmy jasną i nieprzerwaną linię chronologiczną od stworzenia do początku ery chrześcijańskiej. Ogółem okres ten trwał 4128 lat.
520–515 p.n.e. odbudowa Świątyni Jerozolimskiej
V w. p.n.e. Nehemiasz, potem Ezdrasz, Pięcioksiąg i księgi prorockie bliskie ukończenia, księgi: Przysłów i Hioba
IV–III w. p.n.e. księgi: Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Joela, Malachiasza, Barucha, Tobiasza, koniec zbioru Psalmów
III w. p.n.e. panowanie Ptolomeuszów z Egiptu
II w. p.n.e. panowanie Seleucydów z Syrii, wojny machabejskie, królestwo Hasmoneuszów, księgi: Daniela, Judyty, Estery, Syracha, 2 Machabejska
I w. p.n.e. księgi: 1 Machabejska, Mądrości
63 p.n.e. wkroczenie Rzymian
37–4 p.n.e. rządy Heroda I Wielkiego
8/7/6 p.n.e. Narodziny Jezusa Chrystusa
4 p.n.e. – 33/34 n.e. Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu
4 p.n.e. – 39 n.e. Herod Antypas
ok. 8 n.e. Szaweł (Św. Paweł) rodzi się w Tarsie
18 n.e. – 36/37 n.e. Kajfasz arcykapłanem
26 n.e. – 36 n.e. Poncjusz Piłat prokuratorem
27 n.e. lub 29 n.e. Wystąpienie Jana Chrzciciela i początek działalności Jezusa Chrystusa
27 n.e. – 28 n.e. lub 30 n.e. – 33 n.e. Działalność publiczna Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie
33 n.e. / 34 n.e. lub 36 n.e. / 37 n.e. Męczeństwo św. Szczepana, a po nim niebawem nawrócenie św. Pawła
37 n.e. / 40 n.e. – 44 n.e. Herod Agrypa I
37 n.e. lub 39 n.e. Św. Paweł nawiedza Kościół jerozolimski
43 n.e. lub 44 n.e. Prześladowanie chrześcijan przez Heroda Agryppę I, śmierć Św. Jakuba St.
ok. 46 n.e. – 48 n.e. Pierwsza wyprawa misyjna Św. Pawła
ok. 49 n.e. – 50 n.e. tzw. Sobór Jerozolimski
50 n.e. – 53 n.e. Druga wyprawa misyjna Św. Pawła
52 n.e. Św. Paweł przed Gallionem w Koryncie
51 n.e. – 57 n.e. listy: do Tesaloniczan, do Koryntian, do Filipian, do Galatów, do Rzymian
52 n.e. – 60 n.e. Antoniusz Feliks prokuratorem
53 n.e. – ok. 93 n.e. Herod Agrypa II
53 n.e. – 58 n.e. Trzecia wyprawa misyjna Św. Pawła
54 n.e. – 57 n.e. Działalność Św. Pawła w Efezie podczas trzeciej wyprawy misyjnej
58 n.e. – 60 n.e. Uwięzienie św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej
po 60 n.e. listy: do Kolosan, do Filemona, do Efezjan
61 n.e. – 63 n.e. Pierwsze uwięzienie rzymskie Św. Pawła
62 n.e. Śmierć Św. Jakuba Młodszego
64 n.e. – 67 n.e. Prześladowania chrześcijan za Nerona, śmierć Św. Piotra i Św. Pawła
66 n.e. – 70 n.e. Wojna żydowska
przed 70 n.e. Ewangelia Marka, List do Hebrajczyków
70 n.e. Zburzenie Jerozolimy przez Tytusa
po 70 n.e. Ewangelia Łukasza i Ewangelia Mateusza, Dzieje Apostolskie, listy pasterskie, listy powszechne (do 100)
80 n.e. – 90 n.e. rozejście się judaizmu i chrześcijaństwa
po 90 n.e. Apokalipsa św. Jana, Ewangelia Jana
ok. 104 n.e. Śmierć Św. Jana Apostoła
1. poł. II w. 2 List Piotra, Ojcowie Apostolscy

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności