Rada Parafialna

 

Rada parafialna

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego. Rada Parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła.

Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować.

Wytyczony cel Rada Parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności Rady Parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

Wykonanie tych zadań wymaga od członków Rady Parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej. Dlatego członkowie Rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii, nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia Rady Parafialnej wprowadzać w życie.

Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady Parafialnej, zdaniem proboszcza, nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

Sprawy sporne między Radą Parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.

 

W radzie parafialnej wyróżnić można dwa organy:

1. Parafialna Radę Ekonomiczną

2. Parafialną Radę Duszpasterską

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków.

Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.

 

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą następujący parafianie:

STATUT
PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

przy parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach

I. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe
1. Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich opracowanego przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.
2. Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada Parafialna Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach”.
3. Rada parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach i ma siedzibę przy proboszczu parafii.
4. Rada parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją, stawiających sobie za cel rozwój Kościoła katolickiego, chrześcijańską formację własnej osobowości jak i swoich rodzin oraz podejmowanie działalności ewangelizacyjnej wśród ogółu parafian. Rada parafialna obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła. Wytyczony cel rada parafialna realizuje poprzez modlitwę, ćwiczenia duchowe, dobre uczynki, osobistą pracę świadczoną dla wspólnego dobra oraz szerzenie wiedzy i kultury chrześcijańskiej. Wszystkie kierunki działalności rady parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienie bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.
5. Wykonanie tych zadań wymaga od członków rady parafialnej dużej dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.
6. Dlatego członkowie rady winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną przez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach czy seminariach.

II. Kompetencje
1. Rada parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 §2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.
2. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa parafialnego nie wchodzą w zakres kompetencji rady parafialnej.
3. Określenie zakresu kompetencji rady parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.
4. Rada parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały; są one wyrażeniem opinii i przygotowaniem decyzji, a więc radą dla proboszcza, który jest w sumieniu obowiązany rady tej wysłuchać, z nią się liczyć i – jeśli uzna ją za słuszną – powinien w miarę możliwości postanowienia rady parafialnej wprowadzać w życie.
5. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50% wszystkich członków. Wnioski wiążące wymagają akceptacji przez więcej niż połowę obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, o przeprowadzonej uchwale decyduje głos przewodniczącego.
6. Proboszcz dysponuje prawem weta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.
7. Do wykonania postanowień rady parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków rady.
8. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia rady parafialnej zdaniem proboszcza nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków rady umotywować.
9. Sprawy sporne między radą parafialną a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny.
10. W skład rady parafialnej wchodzić mogą:
a) proboszcz i jego współpracownicy kapłani;
b) przedstawiciele katechetów i katechetek świeckich;
c) przedstawiciele bractw, ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii;
d) przedstawiciele katolików świeckich.
11. Członków rady parafialnej powołuje proboszcz, od jego uznania zależy też liczba członków rady.
12. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków rady parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków rady za zgodą proboszcza.
13. Skład rady parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
14. Na posiedzenia rady parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby niebędące członkami rady.

III. Kadencja
1. Kadencja rady parafialnej trwa 5 lat. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie, wskazane jest jednak, aby część składu rady parafialnej uległa odnowieniu.
2. Osoba, która jest członkiem rady parafialnej przez pięć kolejnych kadencji, powinna przynajmniej przez jedną kadencję pauzować.
3. Wygaśnięcie mandatu członka rady parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii na stałe.
4. Członek rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej pracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.
5. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka rady parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek rady parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu rady i ma prawo do obrony.
6. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka rady parafialnej na posiedzeniu rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w radzie parafialnej.
7. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady parafialnej poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji.
8. Rada parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.
9. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej rady parafialnej.

IV. Posiedzenia
1. Na pierwszym posiedzeniu rady, zwykłą większością głosów, zostaje wybrany zastępca przewodniczącego Rady. Może nim być jedynie osoba świecka. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje również desygnowany sekretarz Rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań Rady.
2. Posiedzeniom rady parafialnej przewodniczy proboszcz lub zastępca przewodniczącego rady.
3. Częstotliwość posiedzeń rady parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie rady parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.
4. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu przynajmniej z niektórymi członkami rady parafialnej. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków rady.
5. Członkowie rady parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii. Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.
6. Członkowie rady parafialnej mają też prawo proponować tematy następnych posiedzeń.
7. Każde posiedzenie rady parafialnej powinno być zwięźle protokołowane. Protokół winien być odczytany i zatwierdzony na następnym posiedzeniu rady.

V. Prawa i obowiązki członków rady parafialnej
1. Członkowie rady parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.
2. Obowiązkiem członka rady parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach rady parafialnej i w realizacji postanowień rady.
3. Członkowie rady parafialnej mają prawo i obowiązek wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowania nowych form pracy.
4. Udział w radzie parafialnej jest honorową pracą społeczną.

VI. Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie
1. Uchwalenie przez radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3 głosów i zgody proboszcza.
2. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.
3. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu rady parafialnej w dniu ……………….. roku i zatwierdzony przez biskupa diecezjalnego w dniu …………………. roku

 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA

Rada ekonomiczna – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa.

Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, z wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z dwóch doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem, nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

W skład Parafialnej Rady Ekonomicznej wchodzą następujący parafianie:

 

STATUT
PARAFIALNEJ RADY DO SPRAW EKONOMICZNYCH

przy parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Leśnicach

Sobór Watykański II, podkreślił współodpowiedzialność ludzi świeckich za pełnienie misji Kościoła. Do instytucji, w ramach których świeccy i duchowni mogą współdziałać dla dobra podstawowej wspólnoty organizacyjnej Kościoła, jaką jest parafia, należy parafialna rada do spraw ekonomicznych. Przez nią duchowni mają możliwość w większym stopniu korzystać z wiedzy i doświadczenia ludzi świeckich.

I. Charakter parafialnej rady do spraw ekonomicznych
1. Powołanie parafialnej rady do spraw ekonomicznych (zwanej dalej radą ekonomiczną) jest obowiązkiem każdego proboszcza (por. kan. 537).
2. Rada ekonomiczna jest kolegialnym organem doradczym proboszcza.
3. Rada ekonomiczna działa według niniejszego statutu, który też określa sposób jej powołania i kompetencje.
4. Członkowie rady ekonomicznej wykonują swe funkcje dla dobra Kościoła i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
5. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego i państwowego tylko proboszcz może występować w imieniu parafii w załatwianiu wszystkich czynności prawnych.
6. Rada ekonomiczna nie zastępuje ani nie wyręcza proboszcza w obowiązkach zarządzania majątkiem parafialnym.
7. Proboszcz ma głos decydujący w sprawach zarządu dobrami materialnymi parafii i tylko on podejmuje wiążące decyzje. Powinien jednak roztropnie brać pod uwagę głos rady ekonomicznej.
8. W sprawach dotyczących zbywania majątku parafialnego proboszcz jest zobowiązany wysłuchać opinii rady ekonomicznej.
9. Rada ekonomiczna nie ma kompetencji wobec majątku prywatnego duchownych. Nie może też ingerować w sprawy finansowe związane z utrzymaniem duchownych pracujących w parafii (stypendia mszalne, iura stolae, ofiary kolędowe, kolekty powinowate itp.), zgodnie z prawem ogólnym i partykularnym.

II. Zadania rady ekonomicznej
1. Rada ekonomiczna:
a). Wspomaga proboszcza w zarządzie majątkiem parafialnym (dobra materialne nieruchome jak i ruchome, fundacje itp.),
b). Planuje inwestycje i remonty oraz pomaga w ich realizacji,
c). Troszczy się o zdobywanie środków na powyższe cele, poza zwyczajnymi ofiarami wiernych.

III. Skład parafialnej rady ekonomicznej
1. Do rady ekonomicznej powinni należeć katolicy świeccy „odznaczający się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością” (kan. 228 §2), zaangażowani w życie parafii.
2. W skład rady wchodzi od 3 do 5 członków. Ich liczba uwarunkowana jest wielkością parafii i jej aktywnością gospodarczą.
3. Nie mogą być jej członkami osoby obłożone karami kościelnymi, względnie w powszechnym odczuciu parafian niegodne pełnienia tej funkcji. Nie mogą też należeć do rady ekonomicznej krewni proboszcza.
4. W poszczególnych przypadkach można zaprosić na spotkania rady ekonomicznej dodatkowo ekspertów – doradców jako osoby kompetentne, zwłaszcza w wypadkach ważniejszych decyzji.
5. Przewodniczącym rady ekonomicznej jest proboszcz jako zarządca parafii i jej prawny reprezentant.

III. Powoływanie parafialnej rady ekonomicznej
1. Parafialna rada ekonomiczna ma zadania doradczo-konsultacyjne, dlatego nie jest organem wybieralnym przez parafian.
2. Członków rady ekonomicznej powołuje proboszcz. Powinien on rozeznać, czy przewidziane osoby spełniają wymagane warunki.
3. Proboszcz pisemnie powiadamia Kurię Diecezjalną o powołaniu rady ekonomicznej i podaje jej skład.
4. Należy dopuścić możliwość doboru nowych członków rady ekonomicznej nawet w czasie trwania kadencji.

IV. Kadencja rady ekonomicznej
1. Członkowie rady ekonomicznej powołani są na okres 3 lat. Mogą być powołani na kolejne kadencje. Wskazane jest stosować wtedy zasadę przynajmniej częściowej zmiany składu rady ekonomicznej.
2. W przypadku wakansu urzędu proboszcza a także zmiany na stanowisku proboszcza parafialna rada ekonomiczna ulega rozwiązaniu.
3. Nowy proboszcz powinien na nowo powołać parafialną radę ekonomiczną.
4. Administrator parafii nie powołuje parafialnej rady ekonomicznej.
5. W przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na zebraniach rady ekonomicznej poszczególny jej członek może być zwolniony przed upływem kadencji.
6. Parafialna rada ekonomiczna może ulec rozwiązaniu w czasie trwania kadencji, gdy nie wypełnia właściwych jej zadań albo przekracza swoje kompetencje.

V. Zebrania parafialnej rady ekonomicznej
1. Rada ekonomiczna powinna odbywać swoje zebrania przynajmniej dwa razy w roku.
2. Zebranie zwołuje proboszcz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy przynajmniej dwóch członków rady ekonomicznej.
3. Tematyka obrad jest ustalana przez proboszcza lub przez członków rady ekonomicznej.
4. Członkowie rady ekonomicznej zobowiązani są do zachowania dyskrecji.
5. Z każdego posiedzenia rady ekonomicznej wybrany sekretarz spisuje protokół, który winien być na kolejnym spotkaniu rady odczytany i zaaprobowany. Należy wówczas omówić niezrealizowane postanowienia.
6. Według uznania proboszcza można podawać w ogłoszeniach parafialnych informacje o sprawach omawianych przez radę ekonomiczną.
7. Na koniec roku proboszcz lub przedstawiciel rady ekonomicznej składa przed parafianami sprawozdanie z jej działalności.

VI. Formacja członków rady ekonomicznej
1. Członkowie rady ekonomicznej pełnią odpowiedzialną rolę życiu parafii. Ważna jest ich postawa religijna. Pomocą w kształtowaniu ich osobowości mogą być rekolekcje zamknięte, dni skupienia, spotkania formacyjne itp.

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności