Małżeństwo

“Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”

(Mt 19, 5-6)

 

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

(KPK nr 1055,1)

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”

(Mt 19, 6)

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.
Przygotowanie do małżeństwa

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

 

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
1. Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu.  Świadectwo chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu świętego i jest odnotowany w księgach metrykalnych;
2. Dowody osobiste lub inne dokumenty potwierdzające tożsamość;
3. Ostatnie świadectwo katechizacji (świadectwo katechezy z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Kandydaci, którzy nie posiadają wymaganego świadectwa, zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniach w ramach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego);
4. Świadectwo bierzmowania;
5. Wysłuchać cyklu nauk przedślubnych lub przedstawić zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
6. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. W tym celu obie strony muszę przedstawić w USC akty urodzenia z dowodami osobistymi. Zaświadczenie jest ważne 3 m-ce od jego wydania);
7. Jeżeli nupturienci zawarli wcześniej kontrakt cywilny, muszą również przedstawić w parafii zaświadczenie o jego zawarciu;
8. Wdowiec lub wdowa musi przedstawić dodatkowo akt zgonu współmałżonka wydany przez parafię.

Małżeństwo zawierane jest w czasie lub poza Mszą świętą. Termin oraz wszelkie formalności (np. wystrój kościoła) ustala się w kancelarii parafialnej.

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności