Apostolstwo Modlitwy „Margaretka”

Apostolat Modlitwy “Margaretka” jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek.

Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską. Tekst modlitwy oraz sposób odmawiania Koronki zawiera blankiet, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa.

Osoba, która pragnie utworzyć „Margaretkę” dobiera grupę pozostałych sześciu osób i powinna czuć się odpowiedzialna za dalsze istnienie „Margaretki”, więc powinna posiadać ich adresy i numery telefonów by w razie konieczności znaleźć kogoś na miejsce osoby zmarłej, ciężko chorej lub w inny sposób tracącej na stałe więź z grupą. Wystarczy, jeśli każda z 6 osób zobowiąże się w sumieniu wobec osoby odpowiedzialnej, do modlitwy w obranym dniu tygodnia za wybranego kapłana do końca swego życia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to aby w każdym dniu kapłan był objęty modlitwą. Każda z osób może wchodzić także w skład innych „Margaretek”, obejmujących innych kapłanów oraz inne dni tygodnia. Zobowiązanie to może być złożone, jeśli wszystkim odpowiada sposób uroczysty, w Kościele przed ołtarzem, w obecności któregoś z księży, stawiającego pytania i otrzymującego odpowiedzi. Wówczas można się spodziewać szybkiego rozkwitu „Margaretek” w Parafii. Wystarczy jednak, jeśli „Margaretka” powstanie w ukryciu przed światem, nie ujawniając nawet nikomu nazwiska “swego” kapłan. Można objąć modlitwą np. kogoś kto zbłądził i nie wypełnia swego powołania. W każdej Kurii Diecezjalnej można się dowiedzieć o imiona takich kapłanów, nazwiska mogą pozostać nieujawnione. Modlitwy ofiarowane Bogu w danym dniu, pozostawia się do wyboru tworzącym „Margaretkę”. Najwspanialszą z nich byłby udział we Mszy Św. Może to być także dziesiątka Różańca Św., Droga Krzyżowa. modlitewne czytanie Pisma Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka ku Czci Ducha Świętego. Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi, nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym, zagradzającym drogę do Komunii Świętej. (ks.Adam Skwarczyński – “List do propagujących Apostolat Margaretka”) Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż kapłan, a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną to można uczynić. Jeżeli nie, to przecież wierzymy w “świętych obcowanie” i ta osoba już z drugiej strony będzie się wstawiać za tym kapłanem. Jeżeli ksiądz umrze wcześniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „ siódemką” a jej kapłanem. Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowiedzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. Kapłani są darem Bożym dla nas, ze strony wiernych nie powinno więc zabraknąć modlitwy o gorliwych i świętych kapłanów. Niech będą chlubą i radością Kościoła.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…) Bo gdzie twój skarb, tam będzie i serce twoje.

(Mt 6, 19-21)

Modlitwa za kapłanów

O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie księdza ………………. uczyń Go jeszcze gorliwszym swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach ponawiasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święci Patronowie, których czci ksiądz ………………., Waszej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen“.

Koronka Medziugorska

Wierzę w Boga Ojca…

7 x (Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…) lub inna modlitwa wybrana przez osobę tworzącą „Margaretkę”.

Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną.

Zaleca się, aby trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi, trzy następne – o pokonanie szatana, zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego, gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.

Propozycje przyrzeczenia:

Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach powstałego w parafii w Medziugorju Apostolatu „Margaretka” przyrzekam wieczystą modlitwę za księdza ………… moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen“.

lub

… tekst ślubowania odczytuje kapłan celebrujący Mszę Świętą:

Oto w dniu dzisiejszym, w święto ………… podejmujemy nieustającą modlitwę na terenie naszej parafii za kapłana ………… . W ten sposób odpowiadamy na apel Królowej Pokoju i Matki Kapłanów, proszącej o pomoc modlitewną dla wszystkich kapłanów całego Świata. Apostolat „Margaretka” obejmuje powoli obie półkule Ziemi. Dlatego dziś przed Najświętszym Sakramentem, przed Chrystusem Królem Wszechświata potwierdzamy gotowość modlitewnej opieki nad nimi. Pytam Was: Czy chcecie się modlić za kapłana ………….? , Czy będziecie się modlić w każdym dniu, przez całe życie prosząc o opiekę nad nim? Czy obejmiecie ramionami Serca całe mozolne jego życie? Dziękuję Wam w imieniu Najświętszego Serca Jezusa i Maryi, również w imieniu księdza ……….. którego otoczycie modlitewną troską“.

Dobrze jest składać przyrzeczenia przy wystawionym Najświętszym Sakramencie na głos lub cicho, w sercu, razem lub osobno. Można przy tym rękę położyć na sercu. Najważniejszą sprawą jest, aby uczynić to w całkowitej wolności serca. Wskazane jest, aby w czasie tego obrzędu przyrzeczenia obecni byli – o ile to możliwe – wspomniani kapłani, którym należy dać na pamiątkę blankiet „Margaretki”. W niektórych sytuacjach nie będzie możliwości zorganizowania wspólnego składania przyrzeczeń przez „siódemkę”, gdy np. grupa jest rozproszona w różnych rejonach. W takim przypadku osoba, która organizuje „Margaretkę” umawia wszystkich zainteresowanych, aby w określony dzień osobiście złożyły Bogu i Maryi przyrzeczenia w miejscu swego przebywania i rozpoczęły modlitwę.

Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Komplet blankietów tj. 8 egzemplarzy (dla siódemki i kapłana) oraz Koronki z Medziugorja, można zamawiać w naszej plebanii.

„Margaretka” jest zatem wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów.

http://www.margaretka.org.pl/

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności