Owoce Ducha Świętego

Dary duchowe spełniają podwójną rolę: wywyższają Boga (1P.4:11) oraz budują bliźnich (Ef.4:11-12). Taka też jest nasza misja na ziemi. Motywacją do niej musi być miłość. Nie przypadkiem pierwsze cztery przykazania mówią o miłości do Boga, a pozostałe o miłości do bliźnich (zob. Tabela 9).

Pan Jezus powiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.” (Mt.22:37-40)

W Liście do Galacjan czytamy, że owocem Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość (Gal.5:22-23). Wszystkie oscylują wokół miłości. Służba bez miłości nie odzwierciedla natury Boga, dlatego nie ma większego wpływu na rozwój Jego Dzieła na ziemi.

„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.” (1Kor.13:1-3)

Wielu chrześcijan myli miłość i inne owoce Ducha Świętego z Jego darami. Już chrześcijanie w Koryncie mieli z tym problem. Sądzili, że posiadanie darów duchowych jest równoznaczne z chrześcijańską dojrzałością. Nie przypadkiem Paweł, umieścił rozdział o miłości i innych owocach Ducha między rozdziałami o darach duchowych (1Kor.13). Dary bez owoców Ducha nie zdają się na wiele.

Tabela. Prawo miłości i wolności (przekł. ks. Jakuba Wujka)

Księga Wyjścia 20:3-17

 

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

V. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

II. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich.

VI. Nie będziesz zabijał.

VII. Nie będziesz cudzołożył.

III. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, nadaremno; bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana Boga swego, nadaremno.

VIII. Nie będziesz kradzieży czynił.

IV. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.

IX. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani nie będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Miłość do Boga (Mt.22:37-38)

Miłość do człowieka (Mt.22:39)
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo” (Mt.22:40)

Jaka jest różnica między darami i owocami Ducha? Otóż, podczas gdy dary Ducha świętego dotyczą zadań, jakie zlecił nam Bóg, owoce dotyczą naszego charakteru. Dary wskazują na pracę, do której zostaliśmy powołani, zaś owoce Ducha na postawę, która powinna nam towarzyszyć. O owoce musimy się starać każdego dnia, zaś dary otrzymujemy wtedy, gdy deklarujemy Chrystusa swoim Zbawicielem i Panem.

Tabela. Porównanie darów z owocami Ducha świętego.

Owoce Ducha   Dary Ducha

Zorientowane na kształtowanie charakteru człowieka

Duch Święty jest ich źródłem

Zorientowane na budowanie Ciała Chrystusa

Każdy chrześcijanin może mieć je wszystkie

Żaden człowiek nie ma ich wszystkich

Stanowią cel sam w sobie

Stanowią środek do celu

Odzwierciedlają proces wzrostu w dojrzałości i odsłaniają głębokość życia duchowego

Otrzymanie ich nie jest uzależnione od dojrzałości duchowej

Przychodzą w rezultacie poddania życia Duchowi świętemu

Przychodzą w rezultacie przyjęcia Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela i Pana

Owoce Ducha są trudne do podrobienia

Dary mogą być z łatwością podrobione

Nie przeminą

Przeminą

Czym motywowane są twoje wysiłki? Czy na pewno miłością? Proś Boga o miłość, jako motywację dla twych działań. Bez niej żaden duchowy dar, zdolność, ani pasja nie przyniosą trwałych rezultatów. Apostoł Paweł napisał:

„Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy [ufa], wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje.” (1Kor.13:4-8)

Wstaw swoje imię poniżej w zakropkowane miejsce tam, gdzie powinno występować słowo „miłość”. Za każdym razem zadaj sobie pytanie, czy i w jakim stopniu posiadasz dany aspekt miłości.
………………… jest cierpliwy(a),
………………… jest dobrotliwy(a),
………………… nie zazdrości,
………………… nie jest chełpliwy(a),
………………… nie nadyma się,
………………… nie postępuje nieprzystojnie,
………………… nie szuka swego,
………………… nie unosi się,
………………… nie myśli nic złego,
………………… nie raduje się z niesprawiedliwości
………………… raduje się z prawdy.
………………… wszystko zakrywa,
………………… wszystkiemu ufa,
………………… wszystkiego się spodziewa,
………………… wszystko znosi,
………………… nigdy nie ustaje.

Jak wypadł poziom twej miłości? Słabo? Nie popadaj w panikę! Jezus jest źródłem miłości. Obdarza nią chętnie i bez wypominania. Proś o nią!

Artykuł pochodzi z książki Alfreda Palli pt. „Poznaj swoje dary duchowe” opublikowanej w 1998 roku przez wydawnictwo Betezda.

 

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności