Żyć duchem Biblii

Czemu służy Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II?

Powstanie i zadania Dzieła Biblijnego

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II jest obecnie najważniejszym pionem apostolatu biblijnego w Polsce. Powstało ono z inicjatywy autora niniejszego tekstu, wykładowcy teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także członka Papieskiej Komisji Biblijnej. Powstanie Dzieła wiąże się z dostrzeżeniem braku katolickich inicjatyw promujących duchowość biblijną, przy jednoczesnej trosce o rzetelne poszerzanie wiedzy wiernych na temat Pisma Świętego, opartej na wynikach współczesnej biblistyki. Dzieło Biblijne zostało erygowane 23 września 2005 roku, uzyskując wtedy osobowość prawną (rozporządzenie zostało ogłoszone 9 grudnia 2005 roku w Dzienniku Ustaw nr 241 poz. 2031, z datą wejścia w życie i obowiązywania od 24 grudnia 2005), jako publiczne stowarzyszenie wiernych.

Statut Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II – zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski – stwierdza, że „głównym celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych”. Jako stowarzyszenie ogólnopolskie może ono podejmować swoje inicjatywy w każdej diecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce za zgodą miejscowego biskupa. Jako delegata do podejmowania działalności biblijnych wyznaczonych przez Statut Dzieła Biblijnego biskup może mianować moderatora diecezjalnego.

Kto może włączyć się w prace Dzieła Biblijnego?

Członkowie Dzieła Biblijnego dzielą się na: członków-moderatorów, członków zwyczajnych, członków honorowych i wspomagających. Moderatorzy — to osoby posiadające wykształcenie biblijne, to znaczy przynajmniej licencjat z nauk biblijnych lub licencjat w zakresie teologii biblijnej. Ich działania służą realizacji ogólnych celów Stowarzyszenia w poszczególnych diecezjach we współpracy z biskupem diecezjalnym. Członkowie zwyczajni – to osoby, które ukończyły studia teologiczne lub wszyscy chętni, którzy zadeklarują uczestnictwo w kursie wiedzy i formacji biblijnej. Członkowie honorowi – to osoby zasłużone w szczególny sposób dla propagowania duchowości biblijnej oraz rozkrzewiania wiedzy biblijnej, a także zaangażowane w inicjatywy Dzieła Biblijnego oraz wykazujące się ofiarnością na rzecz Stowarzyszenia. Członkiem wspomagającym może zostać każda osoba, która zadeklaruje na piśmie chęć indywidualnego rozwijania wiedzy biblijnej w celu wykorzystania jej w swoim życiu zarówno prywatnym, jak i rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Ogólnopolska Niedziela Biblijna, Tydzień Biblijny oraz inne inicjatywy

Od 8 marca 2008 roku Dzieło Biblijne za zgodą i przy współudziale Konferencji Episkopatu Polski podejmuje swoją sztandarową coroczną inicjatywę, określaną jako Ogólnopolska Niedziela Biblijna oraz Tydzień Biblijny. W ramach tego przedsięwzięcia, którego aprobatę i pochwałę wyrażał w czasie modlitwy Anioł Pański papież Benedykt XVI, wszyscy duszpasterze zachęcani są do podejmowania w swoich parafiach inicjatyw służących poznaniu Biblii oraz promocji indywidualnego poznawania Biblii i życia na co dzień według Pisma Świętego. Proponuje się zatem wygłaszanie homilii biblijnych, a także nabożeństw biblijnych, jak na przykład droga światła lub nabożeństwo słowa Bożego. Pomocą służą dostarczane do każdej parafii w Polsce materiały z propozycjami wprowadzeń do liturgii, konspektami homilii, informacjami dotyczącymi nabożeństw biblijnych, a także tekstami mającymi zachęcić do rozwoju wiedzy biblijnej duchownych oraz wiernych, a zatem konferencjami biblijnymi czy konspektami ułatwiającymi wprowadzanie wszystkich chętnych w duchową lekturę Biblii.

Temat corocznego Tygodnia Biblijnego wpisuje się w podejmowany przez cały Kościół w Polsce temat duszpasterski. Propozycje materiałów uwzględniają zagadnienia powiązane z nim i mają za zadanie wskazywać zarówno na biblijne zakorzenienie wskazanego motywu, a także jak realizować go w oparciu o Biblię w życiu każdego wiernego.

25 kwietnia bieżącego roku w Warszawie będzie miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu biblijnego dla studentów Wyższych Seminariów Duchownych, organizowanego przez Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Start tego konkursu w seminariach 20 marca bieżącego roku – ze znajomości Pierwszej i Drugiej Księgi Samuela.

Pomoce na tegoroczną Niedzielę i Tydzień Biblijny

Materiały na Niedzielę i Tydzień Biblijny są wysyłane do kurii diecezjalnych (plakat, płyta CD, „Przegląd Biblijny” – materiały liturgiczne i katechetyczno-duszpasterskie; również książka pod tytułem Błogosławieństwo wiary). Książka Błogosławieństwo wiary ma dziesięć rozdziałów ukazujących różne modele wiary: Abrahama, Mojżesza, Amosa, Sługi Pańskiego, Psalmistów, Symeona i Anny, Maryi, Syna Człowieczego, Samarytanki, Piotra i Kościoła apostolskiego. Autorem tego opracowania jest piszący te słowa. To drugi tomik po książce Błogosławieństwa Apokalipsy, które która ukazała się na Niedzielę Biblijną w ubiegłym roku. Co jeszcze ważne, są one pomyślane jako materiały do pracy w parafiach z myślą o przygotowaniu wiernych do Światowych Dni Młodzieży, które będą przeżywane w 2016 roku pod hasłem Błogosławieni miłosierni!

Dzieło Biblijne w diecezjach

Każdy moderator w swojej diecezji ma właściwie wolną rękę w podejmowaniu różnorakich inicjatyw. W poniedziałek wielkanocny, 6 kwietnia bieżącego roku, o godz. 18.15 w Rozmowach niedokończonych w TV Trwam i w Radio Maryja będą prezentowane materiały na VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, zostanie przedstawiona ich zawartość oraz sposób, możliwość ich wykorzystania.

Niezależnie od wskazanych propozycji duszpasterze zachęcani są do podejmowania inicjatyw, które w ich opinii szczególnie ubogacą wiernych. Dlatego też w różnych miejscach w Polsce odbywają się spotkania z biblistami, prelekcje i wystąpienia, a także „maratony biblijne” polegające na czytaniu Pisma Świętego (lub jego fragmentu, ewentualnie fragmentów) przez cały czas trwania Tygodnia Biblijnego lub w jeden z jego dni. Dotarcie do możliwie najszerszych grup wiernych wiąże się nieraz z zaangażowaniem w inicjatywy katechetów, dlatego też w czasie Tygodnia Biblijnego wiele szkół podejmuje inicjatywy biblijne w bliskiej współpracy z duszpasterzami.

Inicjatywy Dzieła Biblijnego nie ograniczają się jednak tylko do jednego tygodnia w ciągu roku. Jak zaznaczono powyżej, celem Stowarzyszenia jest formowanie wiernych w oparciu o duchowość biblijną, a także propagowanie wiedzy biblijnej, co wymaga pracy i zaangażowania także w innych momentach roku. Rozwój Dzieła Biblijnego oparty jest w dużej mierze na prowadzeniu kursów formacji biblijnej; najprężniej działają na tym polu ośrodki w Lublinie, Przemyślu, Poznaniu, Radomiu, Kielcach, Zamościu. Oprócz uczestnictwa w regularnych zajęciach korzystający z kursów zachęcani są do brania udziału w spotkaniach modlitewnych (lectio divina lub innych).

Dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach, Dzieło Biblijne oferuje regularny, cotygodniowy udział w programie Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja (w każdy piątek, godz. 18.15 do 19.30). Dzięki zaangażowaniu moderatorów diecezjalnych Stowarzyszenia, a także polskich biblistów spoza Dzieła Biblijnego formuła kursu formacji biblijnej jest otwarta dla wszystkich chętnych dzięki wykładom biblijnym nadawanym w TV Trwam w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego (wykłady nadawane na żywo w 2. i 4. sobotę miesiąca, godz. 9.00; powtarzane w następnym tygodniu we czwartek o godz. 22.00). Dzięki tej współpracy Dzieła Biblijnego z mediami w rozwoju wiedzy i duchowości biblijnej mogą uczestniczyć także osoby spoza granic Polski, a nawet spoza Europy.

Zachęta do zaglądania na stronę internetową Dzieła Biblijnego

Kolejnym sposobem zaznaczającym obecność Dzieła Biblijnego w mediach jest strona internetowa: www.biblista.pl, w której działanie i rozwój zaangażowani są bibliści z całej Polski. Wśród najważniejszych sekcji wymienić należy cotygodniowe propozycje homilii w oparciu o niedzielną Ewangelię; w oparciu o nią publikowane są także propozycje lectio divina. Oprócz nich każdy zainteresowany materiałami biblijnymi znajdzie liczne propozycje konspektów katechez biblijnych dla wszystkich poziomów edukacji, nabożeństw i konferencji biblijnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także sekcje Pytania do Biblii, które zawierają wyjaśnienie wielu kwestii biblijnych podnoszonych przez odwiedzających stronę, a także Wiadomości biblijne z najświeższymi informacjami ze świata archeologii oraz historii biblijnej, dalej Biblia w komputerze z linkami do wielu stron poświęconych poznawaniu Biblii oraz odnośnikami do tekstów oryginalnych (manuskrypty i kodeksy), które można przeglądać w wysokiej jakości.

Ponadto Dzieło Biblijne organizuje liczne sesje naukowe, wśród których szczególne miejsce należy do Pierwszego Kongresu Dzieła Biblijnego (Warszawa 2011). Jego gościem specjalnym był kard. G. Ravasi, a przyjazd członków i sympatyków z całej Polski zbudował i pogłębił więź między osobami związanymi z Dziełem Biblijnym.

ks. Henryk Witczyk, Lublin

Copyright © by Msza Święta 04/2015

Powiązane zdjęcia:

Możesz również polubić…

Pasek dostępności