Ceremonie

CEREMONIA CHRZTU ŚWIĘTEGO

Prosimy zapoznać się również z artykułem Chrzest Święty w dziale Sakramenty Święte.

Sakrament Chrztu świętego jest z pewnością najbardziej popularnym, obok ślubu kościelnego, obrzędem w Kościele katolickim. Jednak większość wierzących nie posiada zbyt dużej wiedzy na temat przebiegu całej ceremonii.

Znajomość etapów obrzędu Chrztu może z pewnością pomóc w głębszym przeżywaniu tego sakramentu przez rodziców i rodziców chrzestnych dziecka oraz wszystkich uczestniczących w ceremonii. Każdorazowe uczestnictwo w ceremonii Chrztu jest również, swego rodzaju, przypomnieniem własnego Chrztu Świętego, a tym samym odnowieniem w wierze.

Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę z wagi każdej czynności wykonanej oraz słowa wypowiedzianego przez kapłana udzielającego sakramentu Chrztu. Wszystko, co jest czynione czy mówione podczas obrzędu, ma swoją wartość symboliczną, której znajomość otwiera tajniki sakramentu.

Chrzest krok po kroku
1. Kapłan zwraca się do rodziców dziecka następującymi słowami:

Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

2. W tym momencie rodzicie powinni podać wybrane, uprzednio skonsultowane z proboszczem, imię dziecka (gdyż lepiej jest porozmawiać o imieniu z proboszczem przed chrztem, zwłaszcza gdy wybrane imię jest rzadziej spotykane lub obcojęzyczne; kapłan może zawsze nie zgodzić się na imię, zwłaszcza gdy godzi ono w religię katolicką lub jest z nią niezgodne), rodzice mówią np.:

(przykładowo) Anna Magdalena

3. Kapłan-szafarz pyta rodziców:

O co prosicie Kościół święty dla (przykładowo) Anny Magdaleny?

4. Rodzice odpowiadają:

O Chrzest

5. Następnie kapłan rozpoczyna właściwą ceremonię i mówi:

Prosząc o Chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłował Boga i bliźniego, jak nauczył nas Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

6. Rodzice odpowiadają:

Jesteśmy świadomi.

7. Następnie kapłan zwraca się do rodziców chrzestnych:

A wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

8. Rodzice chrzestni odpowiadają:

Jesteśmy gotowi

9. Kapłan-szafarz zwraca swe następne słowa do dziecka:

(przykładowo) Anno Magdaleno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

10. Po tych słowach szafarz zbliża się do dziecka, by nakreślić na czole dziecka znak krzyża; po nim powinni uczynić to samo rodzice wraz z chrzestnymi.
11. Po wykonaniu znaku krzyża na czole dziecka, kapłan przystępuje do odprawienia mszy świętej, która ma przebieg normalny aż do momentu kazania, po którym następuje faktyczny obrzęd Chrztu Świętego (do tego czasu matka chrzestna powinna przygotować już białą szatę, a ojciec chrzestny świecę chrzcielną).
12. Kapłan odmawia modlitwę egzorcyzmu, a po niej modlitwę poświęcenia wody lub dziękczynną.
13. Po odmówieniu odpowiednich modlitw, szafarz zwraca się do rodziców dziecka i chrzestnych następującymi słowami:

Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dzieci otrzymują z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

14. Wszyscy zgodnie odpowiadają:

Wyrzekamy się.

15. Po tym wstępie kapłan przystępuje do serii pytań skierowanych do rodziców i rodziców chrzestnych dzieci, które przystępują do sakramentu Chrztu; pytania są następujące:

K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby zło was nie opanowało?

R: Wyrzekamy się.

K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

R: Wyrzekamy się.

K: Czy wierzycie w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

R: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa?

R: Wierzymy.

K: Czy wierzycie w Ducha Świętego?

R: Wierzymy.

16. Na zakończenie tej części obrzędu, kapłan mówi:

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

17. Szafarz przystępuje następnie do punktu ceremonii, podczas którego nastąpi właściwe ochrzczenie dziecka, poprzez polanie jego głowy wodą święconą z chrzcielnicy:

K: Czy chcecie aby (przykładowo) Anna Magdalena otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

K: (przykładowo) Anno Magdaleno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

K i R: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Kapłan-szafarz namaszcza czoło dziecka Krzyżmem Świętym.
Następnie dziecko otrzymuje białą szatę, uprzednio przygotowaną przez matkę chrzestną.

18. Zakończenie ceremonii Chrztu:

K: (przykładowo) Anno Magdaleno stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy: Amen.

K: Przyjmujcie światło Chrystusa.

Następuje zapalenie świecy od paschału (powinien zapalić ją ojciec chrzestny).

K: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

19. Po zakończeniu ceremonii Chrztu świętego kapłan przystępuje do dalszej części mszy świętej, podczas której rodzice wraz z chrzestnymi są zobowiązani do przyjęcia Komunii świętej; po mszy chrzestni powinni się udać do zakrystii, by tam złożyć podpis pod zaświadczeniem o ich udziale w obrzędzie Chrztu świętego.

Znajomość obrzędu Chrztu jest pełna dopiero w chwili, gdy również i wiedza o poszczególnych przedmiotach czy olejkach jest znana uczestnikom obrzędu. Oto kilka z nich:
Woda święcona (którą wykonywany jest znak krzyża na początku ceremonii) – nawiązanie do Chrztu Jezusa w rzece Jordan; woda święcona ma moc oczyszczania z grzechu;
Krzyżmo Święte – mieszanina oliwy z oliwek i balsamu; zgodnie z wiarą również ma moc oczyszczającą, ale i również jest swego rodzaju potwierdzeniem naznaczenia przez samego Boga (dlatego podczas koronacji również używano Krzyżma, na znak, iż król jest pomazańcem boskim);
Biała szata dla dziecka – biały to kolor niewinności i cnoty wolnej od grzechu szatana i pierworodnego;
Świeca chrzcielna – jest ona zapalana na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności