Ceremonie

CEREMONIA BIERZMOWANIA

Prosimy zapoznać się również z artykułem Bierzmowanie w dziale Sakramenty Święte.

OBRZĘDY WSTĘPNE
Celebrans (C) podchodzi do ołtarza i całuje go na znak czci. Następnie okadza ołtarz i udaje się na miejsce przewodniczenia. Po skończeniu śpiewu na wejście, Celebrans stojąc czyni znak krzyża.

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

Potem Celebrans zwraca się do Wiernych (W) i rozkładając ręce pozdrawia go mówiąc:

C. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.

W. I z duchem twoim.

albo:

C. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami.

W. I z duchem twoim.

albo:

C. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, niech będą z wami.

W. I z duchem twoim.

albo:

C. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

 

Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza (Pr), rodziców (R) i kandydatów (K).

Pr: (przykładowo) Czcigodny księże biskupie …

R: (przykładowo) Czcigodny księże biskupie – My, przedstawiciele rodziców młodzieży, która pragnie przyjąć sakrament bierzmowania, serdecznie witamy księdza biskupa w naszej wspólnocie parafialnej.
Z rodzicielską troską towarzyszymy naszym dzieciom w życiu od chwili ich narodzin. Przez sakramenty chrztu, pierwszej spowiedzi i komunii świętej, oraz dobry przykład chrześcijańskiego życia staraliśmy się wszczepiać w ich serca miłość do naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dziś prosimy księdza biskupa o naznaczenie naszych dzieci Duchem Świętym, aby zesłał On swoje dary i umocnił je w mężnym wyznawaniu  wiary katolickiej, bronieniu jej i postępowaniu według jej zasad.
Szczęść Boże.

AKT POKUTY

FORMA PIERWSZA
Celebrans wzywa wiernych do pokuty:

C. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.
Celebrans może się posłużyć innymi słowami.

Po krótkim milczeniu wszyscy razem odmawiają wyznanie grzechów:

W. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem:

Bijąc się w piersi mówią:

W. moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Dalej mówią:

W. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych, * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:

C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

Wierni odpowiadają:

W. Amen.

FORMA DRUGA
Celebrans wzywa wiernych do pokuty:

C. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę.

Celebrans może się posłużyć innymi słowami.

Następuje krótkie milczenie.

Potem Celebrans mówi:

C. Zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

C. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

W. I daj nam swoje zbawienie.

Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:

C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

W. Amen.

FORMA TRZECIA
Celebrans wzywa wiernych do pokuty:

C. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę.

Celebrans może się posłużyć innymi słowami.

Następuje krótkie milczenie. Potem Celebrans wygłasza następujące, albo podobne wezwanie skierowane do Chrystusa, kończące się słowami: zmiłuj się nad nami.

C. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.

W: Zmiłuj się nad nami.

C. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

Celebrans prosi o odpuszczenie grzechów:

C. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy * doprowadzi nas do życia wiecznego.

W. Amen.

Wezwania do wyboru:

C. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim Ludem, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

albo:

C. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Chryste, który okazałeś swoją miłość oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

C. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.

W. Zmiłuj się nad nami.

WEZWANIA DO CHRYSTUSA PANA
Następują wezwania do Chrystusa, jeśli nie użyto trzeciej lub czwartej formy aktu pokuty:

Panie, zmiłuj się nad nami. (…)

HYMN

W czasie udzielania Sakramentu bierzmowania śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Hymn może rozpocząć Celebrans albo śpiewacy, albo wszyscy obecni.

W: Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże, Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

KOLEKTA

Po skończeniu hymnu Celebrans ze złożonymi rękami mówi (śpiewa):

C. Módlmy się.

Wszyscy razem z Celebransem modlą się przez pewien czas w milczeniu.

Potem Celebrans z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę:

C. Boże, ześlij na nas Twojego Ducha Świętego, † abyśmy żyjąc w jednej wierze i umocnienie Jego miłością * stali się ludźmi doskonałymi na miarę pełni Chrystusowej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

Następuje teraz Liturgia Słowa.
DIALOG BISKUPA Z PROBOSZCZEM I KANDYDATAMI

Po Ewangelii następuje dialog Biskupa (B) z Proboszczem (Pr) i Kandydatami (K).

Pr: Czcigodny Ojcze, Kościół święty, nasza Matka duchowa, prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Wieczerzy Pańskiej.

B: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?

Pr: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.

B: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem; jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

K: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, do postępowania według jej zasad.

W. Amen.

Następuje homilia.

Po niej młodzież wychodzi z ławek i ustawia się szpalerem.
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

Po homilii następuje wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.

Biskup zachęca kandydatów:

B: Teraz, zanim otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie świętym albo którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem w dniu waszego chrztu.

B zadaje pytania kandydatom, mówiąc:

B: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?

K: Wyrzekam się.

B: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

K: Wierzę.

B: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

K: Wierzę.

B: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?

K: Wierzę.

B: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

K: Wierzę.

B: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W. Amen

 

LITURGIA SAKRAMENTU
ZŁOŻENIE RĄK

Biskup stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:

B: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.
Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i mówi:

B: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje
przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela,
daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM

Po modlitwie Biskup podchodzi do każdego kandydata i udziela sakramentu. Świadek kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Kandydaci trzymają w obu rękach przed sobą karteczkę z informacją o Patronie. Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:

B: PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.

K: Amen.

B: Pokój z tobą.

K: I z duchem twoim.

Po udzieleni Sakramentu wszystkim kandydatom, Biskup obmywa sobie ręce i wraca do miejsca przewodniczenia.

Następuje modlitwa powszechna.

 

MODLITWA POWSZECHNA

B: Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który umocnił w nas życie nadprzyrodzone, z ufnością przeto skierujmy nasze prośby do Boga, Ojca wszechmogącego.

Poszczególne wezwania odczytują nowobierzmowani.

B: Boże, Ty przez łaskę Ducha Świętego wlałeś dar miłości w serca swoich wiernych, † spraw, aby wszyscy ludzie kochali Ciebie nade wszystko * i pełnili Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

PROCESJA Z DARAMI
Teraz następuje procesja z darami, którą poprzedza komentarz.
Młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania, pragnie także umocnić i pogłębić swą więź z Kościołem – Mistycznym Ciałem Chrystusa. Wyrazem tego są przynoszone w procesji dary:
1. Świeca,
2. Mszał,
3. Wino i woda – dary, które staną się Krwią Naszego Zbawiciela – napojem duchowym na życie wieczne,
4. Hostie – chleb, który stanie się Ciałem Naszego Pana Jezusa Chrystusa – pokarmem w pielgrzymce ziemskiej ku Królestwu Bożemu.
Celebrans udaje się przed ołtarz.
Następują 1 lub 2 PREFACJA o Duchu Święty.

W Modlitwach Eucharystycznych pojawia się specjalna modlitwa wstawiennicza za bierzmowanych.
MODLITWA PO KOMUNII

Po Komunii (i chwili milczenia) Celebrans stojąc na miejscu przewodniczenie, mówi (śpiewa):

C. Módlmy się.

Następnie Celebrans, z rozłożonymi rękami odmawia modlitwę:

C. Panie nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości † i w swojej dobroci zjednocz wszystkich,* których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Celebrans siada na miejscu przewodniczenia.

 

Za udzielony Sakrament dziękują bierzmowani i Proboszcz.
OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Po komentarzu następuje poświęcenie pamiątek Bierzmowania.

 

MODLITWA POŚWIĘCENIA

C. Módlmy się!

Modlitwa poświecenia pamiątek.

W: Amen.

Celebrans kropi pamiątki wodą święconą. Następnie wraca do miejsca przewodniczenia.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

Biskup udziela uroczystego błogosławieństwa.

B. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

W. Teraz i na wieki.

B. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

B. Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.

W. Amen.

B. Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.

W. Amen.

B. Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.

W. Amen.

B. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.

W. Amen.

B. Idźcie w Pokoju Chrystusa.

W. Bogu niech będą dzięki.

 

Powiązane zdjęcia:

Pasek dostępności