Modlitewnik

 

Modlitwy przed rachunkiem sumienia

PROŚBA O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

Przyjdź Duchu Święty,
Oświeć mój rozum,
Bym pozna! moje grzechy.
Wzbudź w moim sercu żal
I spraw, bym szczerze dążył do poprawy.
Amen.

O ŁASKĘ SKRUCHY

Wszechmogący i najłaskawszy Boże, który dla spragnionego ludu wyprowadziłeś ze skały źródło wody żywej, wywiedź z twardego serca mojego łzy skruchy, abym mógł opłakiwać swoje grzechy i zasłużył u Twego miłosierdzia na ich odpuszczenie.
Proszę Cię, Panie Boże, wejrzyj łaskawie na moje modlitwy, które zanoszę do Ciebie, i wyciśnij z moich oczu strumienie łez, abym mógł nimi ugasić płomienie kary, na którą zasłużyłem swoimi grzechami.
Panie Boże, wlej w moje serce łaskę Ducha Świętego, niech ona sprawi, abym łzami skruchy obmył zmazy swoich grzechów i dostąpił z Twojej dobroci upragnionego przebaczenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepi! w serce me najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za grzechy moje i silną wolę poprawy. Oto z głębokim uczuciem i bólem serca oglądam w duchu pięć ran Twoich i myślą w nich się zatapiam, mając przed oczyma to, co w usta Twoje, o dobry Jezu, włoży! już prorok Dawid: Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje. Daj mi poznać moją grzeszność oraz Twoje nieskończone miłosierdzie.
Amen.

 

Czym jest rachunek sumienia

“Wieczorem owego pierwszego dnia […] przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł [do Apostołów]: “Weźmjcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,19.22-23)

Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez sakrament nazywany różnie: sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania. Ten, kto grzeszy, rani Boga i własną godność człowieka powołanego do synostwa Bożego oraz narusza duchowe dobro Kościoła, którego każdy chrześcijanin powinien być żywym kamieniem. W perspektywie wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. Powrót do komunii z Bogiem która została utracona przez grzech, rodzi się z laski samego Boga, który jest pełen miłosierdzia i troszczy się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych.

Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem zakłada odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie zerwania z grzechem w przyszłości Zródłem zaś nawrócenia jest nadzieja na miłosierdzie Boże.

Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta oraz z rozgrzeszenia dokonanego przez kapłana. Aktami penitenta są: żal za grzechy, spowiedź czyli ujawnienie grzechów przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i czynów pokutnych.

Żal za grzechy (nazywany także “skruchą”) powinien wypływać z motywów rodzących się z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, mówimy, że jest on ?doskonały”, jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go “niedoskonałym”.

Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyjawił, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu własnego sumienia. Wyznawanie grzechów powszednich nie jest samo w sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane. Spowiednik nakazuje penitentowi wypełnienie pewnych czynów “zadośćuczynienia” lub “pokuty” , by przez to wynagrodził szkody spowodowane przez grzech, i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa.
Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościelną do spowiadania, mogą w imieniu Chrystusa udzielać odpuszczenia grzechów.

Skutki duchowe sakramentu pokuty są następujące:
– pojednanie z Bogiem, przez które penitent odzyskuje laskę;
– pojednanie z Kościołem;
– darowanie kary wiecznej, spowodowanej przez grzechy śmiertelne;
– darowanie, przynajmniej częściowe, kar doczesnych, będących skutkiem grzechu;
– pokój sumienia;
– wzrost sil duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin.

Indywidualna i integralna spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem i Kościołem.

 

Modlitwy pokutne

 

MODLITWA O DUCHA POKUTY (św. Wincenty Pallotti)

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i Ucieczko wszystkich biednych grzeszników. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego dworu niebieskiego racz przejąć z Najświętszego Serca Jezusowego cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym. Racz je wyryć w sercu naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpień chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, i za nie pokutować. Ofiarujemy też Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby nam już wyjednała łaskę, o którą Cię prosiliśmy.
Amen.

MODLITWA O ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Wszechmogący, wieczny Boże Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; Okaż mi Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją moje sumienie, i udziel mi również to, o co nie ośmielam się prosić. Odpuść, proszę Cię, Panie, moje winy i w miłosierdziu Twoim uwolnij mnie z niewoli grzechu, w którą popadłem wskutek swoich ułomności. Wysłuchaj łaskawie, proszę Cię, Panie, moją modlitwę wyzwól mnie z więzów grzechu i zachowaj od wszelkiej przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

AKT ŻALU

Ojcze miłosierdzia, czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy,
którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela. Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro najwyższe i najgodniejsze miłości. Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Jego Krew za mnie przelaną. Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją, Panie, i zasłużyłem na słuszną karę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami moimi i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy laski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich. Najświętsza Panno, święty Aniele Stróżu mój i moi święci Patronowie, wyproście mi u Boga przebaczenie moich grzechów.

ŻAL ZA GRZECHY

Żałuje, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham . chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości. Boże, bądź mitościw mnie grzesznemu do poprawy dążącemu. Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

PSALM 51

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej
w ogrom swej litości zgładź nieprawość moją
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie. Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco,
niech stawi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twe] dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.
Amen.

 

Rachunek sumienia

 

PYTANIA WSTĘPNE
– Kiedy po raz ostatni przystąpiłem do sakramentu pokuty?
– Czy mój żal za grzechy i spowiedź byty szczere?
– Czy wówczas nie zataiłem świadomie lub nie zapomniałem wyznać jakiegoś grzechu ciężkiego?
– Czy wypełniłem nałożoną mi wówczas pokutę, jako zadośćuczynienie za moje grzechy?
– Czy naprawiłem wyrządzoną przez grzech szkodę?
– Czy usiłowałem wypełniać postanowienie poprawy życia według Ewangelii?

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
(Mt 22, 37)

WIARA
– Czy wierzę Bogu?
– Czy dziękuję Mu za dar wiary?
– Czy nie zaniedbuję Bożych natchnień?
– Czy staram się o wzrastanie w pełniejszym poznaniu i miłości Boga?
– Czy układam swoje życie zgodnie z Ewangelią?
– Czy rozwijam swoją wiedzę religijną przez czytanie Pisma Świętego, książek i czasopism religijnych, przez udział w rekolekcjach i dniach skupienia?
– Czy nie wstydziłem się tego, że jestem chrześcijaninem?
– Czy nie zaparłem się wiary?

NADZIEJA
– Czy dziękuję Bogu za dar nadziei?
– Czy ufam, iż otrzymam od Niego potrzebną pomoc do prowadzenia dobrego życia i osiągnięcia wiecznego zbawienia?
– Czy nie wątpiłem w miłość, pomoc i moc Boga?
– Czy nie poddawałem się rozpaczy?

MIŁOŚĆ
– Czy miłuję Boga?
– Czy dziękuję Mu za dar miłości?
– Czy w moim życiu jest miejsce na codzienne spotkanie z Bogiem na modlitwie?
– Czy przeżywam uczestniczenie w Eucharystii jako wyraz miłości Boga?
– Czy dochowuję złożonej Bogu przysięgi lub ślubowania?
– Czy nie byłem oziębły względem Bożej miłości, zwlekając z odpowiedzią, lub niedbale ją odwzajemniając?
– Czy nie byłem obojętny na miłość Bożą, nie uznając jej inicjatywy i negując jej moc?
– Czy nie sprzeciwiałem się Jego miłości, zaprzeczając Jego dobroci albo Mu złorzecząc?
– Czy nie obraziłem Boga bluźnierstwem lub fałszywą przysięgą?
– Czy nienawidziłem Boga?

IMIONA ŚWIĘTE
– Czy Imiona Trójcy Świętej otaczam szacunkiem i miłością?
– Czy nie wzywałem imienia Boga i świętych bez potrzeby, w żartach czy gniewie?

MODLITWA
– Czy proszę o dar modlitwy i za niego dziękuj?
– Czy współpracuję z Bogiem rozwijając i doskonaląc sposoby mojej modlitwy?
– Czy moja modlitwa jest wzniesieniem ducha do Boga i rozmową z Nim?
– Czy nie wstydzę się swoich postaw i gestów, np. znaku krzyża?

DZIEŃ ŚWIĘTY
– Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczyłem w Mszy świętej?
– Czy dobrowolnie nie zaniedbywałem tego obowiązku?
– Czy nie spóźniałem się na Mszę świętą lub nie wychodziłem z kościoła przed jej zakończeniem?
– Czy swoim zachowaniem lub postawą przeszkadzałem innym w uczestniczeniu w Liturgii?
– Czy w niedzielę i święta nakazane powstrzymywałem się od prac niekoniecznych?

WSPÓLNOTA WIARY – KOŚCIÓŁ
– Czy angażuję się w życie oraz działalność apostolską i misyjną Kościoła, który na ziemi prowadzi zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa?
– Czy wspieram modlitwą Ojca Świętego, który jako zastępca Jezusa na ziemi przewodzi Kościołowi?
– Czy angażuję się w działalność duszpasterską lub charytatywną mojej wspólnoty parafialnej?
– Czy modlę się za swoich duszpasterzy?
– Czy zachowuję przykazania kościelne?
– Czy pamiętam o tym, że Bóg również na moje ramiona złożył obowiązek troski o zbawienie zarówno własne, jak i moich bliźnich?

GRZECHY BAŁWOCHWALSTWA
– Czy pieniądze i kariera nie są “bożkiem”, któremu oddaję się w niewolę?
– Czy nie jestem zabobonny, tzn. czy nie wiążę skuteczności modlitwy, sakramentów i sakramentaliów (np. egzorcyzmów, błogosławieństwa osób, posiłków, przedmiotów i miejsc) z ich wymiarem materialnym, pomijając ich sens i dyspozycję serca, których one wymagają?
– Czy ponad wolę i mądrość Bożą nie przedkładałem wróżb i horoskopów?
– Czy nie uczestniczyłem w seansach spirytystycznych?
– Czy nie uprawiałem magii?

MIŁOŚĆ SIEBIE I PRAWOŚĆ ŻYCIA

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
(J 015,12)

– Czy starałem się rozwijać dane mi przez Boga naturalne dary, jak zdrowie, uzdolnienia itp.?
– Czy starałem się rozwijać w sobie życie nadprzyrodzone, które Bóg daje człowiekowi, oprócz życia naturalnego, a które wyrasta z łaski i działa przez nadprzyrodzone cnoty: wiarę, nadzieję, miłość, umiarkowanie, męstwo, roztropność i sprawiedliwość oraz przez dary Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej?
– Czy potrafiłem odsunąć od siebie okazję do grzechu?
– Czy nie jestem człowiekiem o podwójnej moralności?
– Czy kłamałem?
– Czy z należytym poszanowaniem odnosiłem się do własnego ciała?
– Czy dbałem o zdrowie i właściwy wypoczynek?
– Czy byłem łakomy w jedzeniu?
– Czy się upijałem?
– Czy brałem narkotyki lub inne środki odurzające?
– Czy dobrowolnie i świadomie dopuszczałem myśli, wyobrażenia i pragnienia nieczyste>
– Czy czytałem książki i czasopisma wzbudzające we mnie takie myśli?
– Czy oglądałem niemoralne programy i filmy?
– Czy prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy?
– Czy popełniałem grzech nieczystości ze sobą, z innymi ludźmi lub w jakikolwiek inny sposób?
– Czy uczciwie wykonywałem obowiązki swojego zawodu i stanu?
– Czy uczciwie pracowałem na własne utrzymanie?
– Czy dostatecznie dbałem o swoją, cudzą i wspólną własność?
– Czy zbytnio nie byłem przywiązany do pieniędzy lub rzeczy materialnych, zaniedbując przez to własne życie duchowe?
– Czy działałem w organizacjach przestępczych, mafijnych?
– Czy zlecałem lub sam wymuszałem okup, haracz albo inne korzyści majątkowe?

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
(Mk 12, 31)

– Czy pamiętałem o tym, że Bóg przykazał mi, abym kochał swego bliźniego jak siebie samego?
– Czy byłem świadomy tego, że mam troszczyć się o zbawienie bliźnich?
– Czy postępowałem odpowiedzialnie wobec tych, którzy żyją wokół mnie?
– Czy starałem się ich wspomóc, wesprzeć w pracy, w wysiłku ku dobremu?
– Czy dawałem im dobry przykład?
– Czy swym zachowaniem, słowami i myślami wynosiłem się nad innych?
– Czy byłem pyszny?
– Czy zawsze chciałem mieć rację?
– Czy potrafiłem wysłuchać i przyjąć słuszne uwagi innych?
– Czy nie byłem obłudny?
– Czy nie prowadziłem życia “na pokaz”?
– Czy nie gorszyłem bliźnich swoimi słowami lub po stępowaniem?
– Czy może namawiałem ich do grzechu?
– A jeśli tak, to do jakiego?
– Czy moje zachowanie lub sposób bycia nie były dla innych przyczyną pokusy lub grzechu?
– Czy narażałem życie lub zdrowie bliźnich przez przekraczanie przepisów bezpieczeństwa na drogach lub przy pracy?
– Czy prowadziłem samochód po wypiciu alkoholu?
– Czy ciążą na mnie łzy osób przeze mnie – pośrednio lub bezpośrednio – pokrzywdzonych?
– Czy żywię do kogoś nienawiść lub pielęgnowaną, świadomą, niechęć?
– Czy prowokowałem kłótnie, złorzeczyłem, rzucałem obelgi, albo przekleństwa?
– Czy uciekałem się do przemocy psychicznej lub fizycznej względem drugiego człowieka?
– Czy szkodziłem bliźnim w jakikolwiek inny sposób?
– Czy gardziłem innymi z powodu ich pochodzenia, trapiącej ich choroby, słabości lub wad?
– Czy cieszyłem się z powodu ich niepowodzeń i nieszczęść, które ich spotkały?
– Czy plotkowałem, oczerniałem, obmawiałem innych lub ich posądzałem lekkomyślnie?
– Czy szkodziłem innym, wypowiadając fałszywe opinie lub wyciągając na światło dzienne ich słabości?
– Czy zeznawałem fałszywie?
– Czy kradłem lub wyrządzałem inne szkody bliźniemu, w rodzinie, w miejscu pracy, w miejscach publicznych?
– Czy zatrzymywałem sobie rzeczy pożyczone lub znalezione?

MIŁOŚĆ WZGLĘDEM RODZICÓW
– Czy kochałem rodziców i okazywałem im szacunek oraz cierpliwość?
– Czy nie żywiłem do nich niechęci?
– Czy może mówiłem o nich źle wobec innych ludzi?
– Czy nie odmawiałem im pomocy duchowej i materialnej, której potrzebowali?
– Czy nie zapominałem o modlitwie w ich intencji?

MIŁOŚĆ WZGLĘDEM DZIECI
– Czy rozpieszczałem swoje dzieci?
– Czy któreś z nich mniej kochałem od pozostałych?
– Czy jeśli je karałem, to robiłem to sprawiedliwie i z miłością?
– Czy byłem w stanie odróżnić prawdziwe ich przewiny od dziecięcej niesforności?
– Czy nie znęcałem się nad dziećmi swoimi lub cudzymi, stosując np. przemoc fizyczną lub psychiczną albo wykorzystując je w jakikolwiek sposób?
– Czy molestowałem je seksualnie?
– Czy dawałem im dobry przykład w wypełnianiu obowiązków religijnych, rodzinnych i zawodowych?
– Czy dbałem o ich wyrobienie moralne i religijne?
– Czy czuwałem nad wychowaniem, jakie otrzymują poza domem?
– Czy wiem, co czytają, gdzie i z kim przebywają, gdy są poza domem?
– Czy nie byłem nadopiekuńczy?
– Czy wspólnie, jako mąż i żona, współpracowaliśmy w wychowaniu naszych dzieci?
– Czy któreś z nas nie pozwalało im na to, czego drugie wcześniej zakazało?
– Czy w obecności naszych dzieci nie obwinialiśmy się wzajemnie za popełniane błędy?

WZAJEMNA MIŁOŚĆ MAŁŻONKÓW
– Czy szczerze się kochamy?
– Czy szanujemy swoje upodobania, pragnienia i zdrowie?
– Czy staramy się być dla siebie atrakcyjni?
– Czy pomagamy sobie wzajemnie do dobrego i czy łączy nas wspólnota duchowa?
– Czy modlimy się za siebie?
– Czy pomagamy sobie w pracy?
– Czy nie ukrywamy przed sobą ważnych spraw?
– Czy nie jesteśmy samolubni?
– Czy nie utrudniamy sobie życia przez kaprysy, gniew, niecierpliwość i zły humor?
– Czy nie jątrzymy niezgody, opowiadając innym o tym, co nas dzieli?
– Czy nie unikamy potomstwa przez stosowanie metod niezgodnych z nauczaniem Kościoła?
– Czy nie ciąży nade mną grzech za domaganie się poronienia, ułatwianie go lub jego spowodowanie?
– Czy dochowuję wierności małżeńskiej?
– Czy nasz dom jest przykładem życia chrześcijańskiego?

MIŁOŚĆ WZGLĘDEM LUDZI O ODMIENNYM ŚWIATOPOGLĄDZIE
– Czy zawsze pamiętałem, że przykazanie miłości dotyczy także ludzi o innym światopoglądzie niż mój własny?
– Czy starałem się poznać i ze zrozumieniem podejść do ludzi wątpiących, niewierzących lub błądzących?
– Czy przez własne zaniedbania w wychowaniu religijnym, moralnym i społecznym lub przez fanatyzm nie przesłaniałem innym prawdziwego oblicza Boga i religii?
– Czy szczerze dążę do tego, aby z wszystkimi ludźmi: wierzącymi i niewierzącymi, przyczyniać się do budowy świata w duchu cywilizacji miłości?
– Czy jako członek Kościoła pamiętam o tym, że sam winienem przyczyniać się do tego, aby nastała jedna Owczarnia Chrystusa- Czy nie oddalam chwili jej nastania pod pieczą Dobrego Pasterza, np. przez niewłaściwe odnoszenie się do chrześcijan niekatolików?

MIŁOŚĆ WZGLĘDEM ZMARŁYCH
– Czy wierzę w życie wieczne?
– Czy pamiętam o zmarłych rodzicach i rodzeństwie, krewnych, znajomych, o tych, którzy mi dobrze czynili, modląc się za nich, ofiarując w ich intencji Msze święte i uzyskane odpusty, troszcząc się o ich groby?
– Czy pamiętam o modlitwie za tych, którzy oddali życie za Ojczyznę?

OBOWIĄZKI PRACOWNIKA
– Czy wykonywałem solidnie pracę, za którą otrzy muję zapłatę?
– Czy nie marnowałem czasu, materiałów i narzędzi?
– Czy wypełniałem polecenia zwierzchników?
– Czy szanuję swoich przełożonych?
– Czy żyję w zgodzie ze współpracownikami?
– Czy daję im dobry przykład?
– Czy nie patrzyłem “przez palce” na ewentualne zło w pracy: nadużycia, korupcję, brak poszanowania dobra wspólnego, marnotrawstwo?
– Czy w pracy nie stwarzałem zagrożenia dla zdrowia i życia innych?
– Czy nie przywłaszczałem sobie rzeczy, które do mnie nie należą, jak narzędzia, materiały, środki czystości itp.?

OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRZEŁOŻONEGO
– Czy zaplata, którą dawałem, była sprawiedliwa – odpowiadająca zakresowi zleconych obowiązków i godności ludzkiej?
– Czy dbałem o ubezpieczenie pracowników?
– Czy sprawiedliwie dawałem im czas na odpoczynek?
– Czy troszczyłem się o dobrą atmosferę oraz bezpieczne warunki pracy?
– Czy szanowałem godność swoich podwładnych?
– Czy dawałem łapówki, przyjmowałem je lub zmuszałem do ich dawania?
– Czy wywiązywałem się ze zobowiązań podatkowych względem państwa?

TROSKA O OJCZYZNĘ
– Czy pragnę szczerze dobra mego kraju- Czy odpowiedzialnie korzystam z praw i rzetelnie wypełniałem swoje obywatelskie obowiązki?
– Czy dbam o wolność, sprawiedliwość i postęp społeczny?
– Czy jestem w stanie unikać zacietrzewienia, złości; opowiadać się za tym, co łączy, nie za tym, co dzieli?
– Czy bardziej od dobra kraju lub dobra lokalnej społeczności nie leży mi na sercu własna sława i zysk?

PYTANIA KOŃCOWE
– Czy stan mojej duszy jest lepszy, czy gorszy niż dawniej?
– Czy sumienie wyrzuca mi jeszcze cos szczegolnego?
– Jaki grzech najczęściej się powtarza?
– Jaka jest moja główna wada?
– Na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?

 

Modlitwa przed spowiedzią

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniat sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach.

 

Spowiedź święta

Uklęknij i pozdrów księdza słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Następnie przeżegnaj się:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc:

Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Odpowiedz:

Amen.

Przedstaw się:

Jestem… (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).

Ostatni raz spowiadałem się… 

Rozgrzeszenie otrzymałem… (albo. nie otrzymałem)

Pokutę odprawiłem… (albo: nie odprawiłem).

Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać, że…(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki).

Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:

Wyznaj teraz swoje grzechy.
Zakończ wyznawanie grzechów słowami:

Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.

Ksiądz może pouczyć spowiadającego się, a następnie naznacza pokutę i udziela rozgrzeszenia:

BÓG, OJCIEC MIŁOSIERDZIA,
KTÓRY POJEDNAŁ ŚWIAT ZE SOBĄ
PRZEZ ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE
SWEGO SYNA
I ZESŁAŁ DECHA ŚWIĘTEGO
NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW
NIECH CI UDZIELI PRZEBACZENIA
I POKOJU PRZEZ POSŁUGĘ KOŚCIOŁA
JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY
IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO

Odpowiedz:

Amen.

Następnie ksiądz może jeszcze dodać:

Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Odpowiedz:

Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.

Ksiądz odpowie:

Idź w pokoju.

 

 

Modlitwa po spowiedzi

POSTANOWIENIE POPRAWY

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty, dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu. Amen.

Dziękuję Ci, Panie Jezu Chryste, za łaskę pojednania z Tobą. Daj mi jeszcze odwagę i moc, bym umiał przeprosić, naprawić i zadośćuczynić moim bliskim to wszystko, czym ich skrzywdziłem. Amen.

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów Ty wiesz że pomimo moich upadków kocham Cię i
chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.
Amen.

PSALM 8

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne jest Twoje imię po całej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Cichwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:
owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po całej ziemi!