Modlitewnik

 

 

Litania do Najświętszej Maryii Panny – Loretańska

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami;
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami;
Święta Panno Nad Pannami, módl się za nami;
Matko Chrystusowa, módl się za nami;
Matko Łaski Bożej, módl się za nami;
Matko Miłosierdzia, módl się za nami;
Matko Nieskalana, módl się za nami;
Matko Najczystsza, módl się za nami;
Matko Dziewicza, módl się za nami;
Matko Nienaruszona, módl się za nami;
Matko Najmilsza, módl się za nami;
Matko Przedziwna, módl się za nami;
Matko Dobrej Rady, módl się za nami;
Matko Stworzyciela, módl się za nami;
Matko Zbawiciela, módl się za nami;
Matko Kościoła, módl się za nami;
Panno Roztropna, módl się za nami;
Panno Czcigodna, módl się za nami;
Panno Wsławiona, módl się za nami;
Panno Można, módl się za nami;
Panno Łaskawa, módl się za nami;
Panno Wierna, módl się za nami;
Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami;
Stolico Mądrości, módl się za nami;
Przyczyno Naszej Radości, módl się za nami;
Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami;
Przybytku Chwalebny, módl się za nami;
Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami;
Różo Duchowa, módl się za nami;
Wieżo Dawidowa, módl się za nami;
Wieżo Z Kości Słoniowej, módl się za nami;
Domie Złoty, módl się za nami;
Arko Przymierza, módl się za nami;
Bramo Niebieska, módl się za nami;
Gwiazdo Zaranna, módl się za nami;
Uzdrowienie Chorych, módl się za nami;
Ucieczko Grzesznych, módl się za nami;
Pocieszycielko Strapionych, módl się za nami;
Wspomożenie Wiernych, módl się za nami;
Królowo Aniołów, módl się za nami;
Królowo Patriarchów, módl się za nami;
Królowo Proroków, módl się za nami;
Królowo Apostołów, módl się za nami;
Królowo Męczenników, módl się za nami;
Królowo Wyznawców, módl się za nami;
Królowo Dziewic, módl się za nami;
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami;
Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, módl się za nami;
Królowo Wniebowzięta, módl się za nami;
Królowo Różańca świętego, módl się za nami;
Królowo Rodzin, módl się za nami;
Królowo Pokoju, módl się za nami;
Królowo Polski, módl się za nami;
Królowo Świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

O Najświętsza Dziewico, którą Pan wybrał sobie przed wszystkim stworzeniem. Ty wspaniały Cedrze Libanu, Ty Wybrana Różo Jerycha, Tyś dała światu Zbawcę, który nas wyrwał z niewoli i piekielnego wroga oraz wskazał nam drogę do wiecznej szczęśliwości. Spójrz na mnie, tu, u stóp twego Tronu Łask, o Maryjo, któraś chciała, aby Twój błogosławiony Dom łączył mieszkanie Boga-Człowieka i odtąd był bezpieczny na łonie swego Kościoła. Przyjmij łaskawie moje prośby, które jako Twoje dziecko wznoszę i przyjdź mi z pomocą we wszystkich trudnościach życia. Przez twoje łaskawe wstawiennictwo zechciej wybłagać mi szczególne łaski, o które z wiarą i ufnością proszę … (tu wymienić intencje, w których proszę), a od Pana Jezusa, Syna Twego odpuszczenia grzechów moich oraz uproś mi wytrwałość aż do końca życia i błogą śmierć. Amen.

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię, któraś światu Boga porodziła. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana Loretańska Pani nasza, którą wraz z Aniołami uwielbiam i pozdrawiam.

Zdrowaś Maryjo …

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię w chwili narodzenia Twego Boskiego Dzieciątka. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana nasza Loretańska Pani, którą wraz z Archaniołem Gabrielem uwielbiam i wychwalam.

Zdrowaś Maryjo …

O Przeczysta i Niepokalana Panno, uwielbiam Cię za urodzenie Zbawiciela świata. Wspieraj mnie, módl się za mną. O umiłowana nasza Loretańska Pani, którą to uwielbiając tu z chórami anielskimi pozdrawiam.

Zdrowaś Maryjo …

K: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi

W: I poczęła z Ducha Świętego

O, Boże, który w swoim miłosierdziu uświęciłeś kościółek w Loreto przez Tajemnicę twego Wcielenia i tak samo w cudowny sposób wyniosłeś na łono Twego Kościoła, pozwól nam, abyśmy opuściwszy mieszkanie grzeszników, stali się godnymi mieszkańcami Twego świętego Domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Nasza Najmilsza Pani z Loreto, módl się za nami. Błogosławione niech będzie święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej.

K: Módl się za nami święty Józefie. W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, pozwól nam, abyśmy przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej udzielona nam została pomoc, aby to, co nie możemy własnymi siłami osiągnąć, było nam przez Jego wstawiennictwo dane. Który żyjesz i królujesz w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami;
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, zmiłuj się nad nami;
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, zmiłuj się nad nami;
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza, zmiłuj się nad nami;
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza, zmiłuj się nad nami;
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, niewinny Baranku Boży, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Chlebie Anielski, zmiłuj się nad nami;
Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, zmiłuj się nad nami;
Jezu, przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami;
Jezu, źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami;
Jezu, pociecho zasmuconych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, ucieczko grzesznych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci, zmiłuj się nad nami;
Jezu, szczęśliwości wybranych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie;
Od wszelkich pożądliwości ciała, zachowaj nas Panie;
Od pożądliwości oczu, zachowaj nas Panie;
Od wszelkiej pychy, zachowaj nas Panie;
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, zachowaj nas Panie;
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, zachowaj nas Panie;
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, zachowaj nas Panie;
Od grzechu każdego, zachowaj nas Panie;
Od śmierci wiecznej, zachowaj nas Panie.

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie;
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas Panie;
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas Panie;
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał, wybaw nas Panie;
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił, wybaw nas Panie;
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył, wybaw nas Panie.

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie;
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi wysłuchaj nas Panie;
zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas wysłuchać raczył, wysłuchaj nas Panie;
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Ojcze nasz… – Zdrowaś Maryjo…
V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.
Módlmy się: Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę męki Swojej w cudownym Sakramencie, racz nam dać, błagamy, iżbyśmy Najświętsze Ciało Twoje i Najświętszą Krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych, przyjmowali i świętością tegoż Sakramentu przez Boskie zasługi Twoje, Królestwo niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu
wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc
i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.
Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,
przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie
Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.
Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce
Boże przez długie wieki.

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani;
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani.

Módlmy się: Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej wdzięczności. Ogrom twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: “Cokolwiek wam każe mój Syn – czyńcie”.
Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu Chrystusowego Królestwa w Ojczyśnie naszej i świecie.
Pragniemy wraz z tobą wielbić bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki.
Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami;
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

 

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami;
Jezu, odblasku Ojca, zmiłuj się nad nami;
Jezu, jasności światła wiecznego, zmiłuj się nad nami;
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami;
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami;
Jezu, najmilszy, zmiłuj się nad nami;
Jezu, przedziwny, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Ojcze na wieki, zmiłuj się nad nami;
Jezu, wielkiej rady zwiastunie, zmiłuj się nad nami;
Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami;
Jezu, najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami;
Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami;
Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami;
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami;
Jezu, miłujący nas, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami;
Jezu, dawco życia, zmiłuj się nad nami;
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami;
Jezu, pragnący dusz naszych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami;
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami;
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami;
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami;
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami;
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami;
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami;
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami;
Jezu, drogo i życie nasze, zmiłuj się nad nami;
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami;
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami;
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami;
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami;
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami;
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami;
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami;
Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas;
Od grzechu każdego, wybaw nas;
Od gniewu Twego, wybaw nas;
Od sideł szatańskich, wybaw nas;
Od ducha nieczystości, wybaw nas;
Od śmierci wiecznej, wybaw nas;
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas;
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas;
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas;
Przez Dziecięctwo Twoje, wybaw nas;
Przez najświętsze Życie Twoje, wybaw nas;
Przez trudy Twoje, wybaw nas;
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją, wybaw nas;
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas;
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas;
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas;
Przez Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas;
Przez Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas;
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu, wybaw nas;
Przez radości Twoje, wybaw nas;
Przez chwałę Twoją, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.
Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: “Proście a otrzymacie; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.
Racz nas obdarzyć, Panie ustawiczną bojaźnią i miłością świętego Imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

 

Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, pokoju konających, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych, Ufamy Tobie;
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów, Ufamy Tobie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.
K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).
Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków.
Amen.

 

Litania do Najdroższej Krwi Serca Pana Jezusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas;
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Litania do św. Maksymiliana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módle się za nami;
Wielki miłośniku Boga, módle się za nami;
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej, módle się za nami;
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask, módle się za nami;
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej, módle się za nami;
Apostole Cudownego Medalika, módle się za nami;
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej, módle się za nami;
Wzorze życia zakonnego, módle się za nami;
Pragnący śmierci męczeńskiej, módle się za nami;
Gorliwy apostole Japonii, módle się za nami;
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych, módle się za nami;
Zdobywco dusz dla Niepokalanej, módle się za nami;
Ukazujący ludziom ideał życia, módle się za nami;
Miłośniku modlitwy, módle się za nami;
Wzorze niezachwianej ufności, módle się za nami;
Pociągający ludzi dobrocią i radością, módle się za nami;
Pragnący nawrócenia grzeszników, módle się za nami;
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa, módle się za nami;
Pragnący nawrócenia pogan, módle się za nami;
Kochający bliźnich dla Boga, módle się za nami;
Miłośniku umartwienia i pokuty, módle się za nami;
Przykładzie posłuszeństwa, módle się za nami;
Miłośniku ubóstwa i prostoty, módle się za nami;
Wzorze anielskiej czystości, módle się za nami;
Obrońco dobrych obyczajów, módle się za nami;
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego, módle się za nami;
Obrońco wiary świętej, módle się za nami;
Apostole prasy katolickiej, módle się za nami;
Apostole dobrego przykładu, módle się za nami;
Wzorze znoszenia cierpień, módle się za nami;
Przykładzie przebaczenia wrogom, módle się za nami;
Umacniający współwięźniów na duchu, módle się za nami;
Ofiarujący swe życie za rodzinę, módle się za nami;
Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom, módle się za nami;
Męczenniku Oświęcimia, módle się za nami;
Chlubo polskiej ziemi, módle się za nami;
Wsławiony po całym świecie, módle się za nami;
Wielki nasz orędowniku w niebie, módle się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce św. Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus – usłysz nas.
Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę,  zmiłuj się nad nami;
złóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, zmiłuj się nad nami;
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, w ysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Od złości światowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Od pożądliwości ciała, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Od pychy żywota, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez chwalebne objawienie się Twoje, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez ofiarowanie się Twoje, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez niewinność Twoją, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez prostotę Twoją, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez posłuszeństwo Twoje, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez łagodność Twoją, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez pokorę Twoją, wybaw nas Boskie Dzieciątko;
Przez miłość Twoją, wybaw nas Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus.
K. Będę się radował w Panu.
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.
Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić.
Amen.

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty rozumu, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty rady, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty męstwa, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty pobożności, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów, zmiłuj się nad nami;
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam – Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas – Duchu Święty, Boże.

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas Duchu Święty;
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, wybaw nas Duchu Święty;
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas Duchu Święty;
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas Duchu Święty;
Od zatwardziałości serca, wybaw nas Duchu Święty;
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas Duchu Święty;
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas Duchu Święty;
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Duchu Święty;
Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Duchu Święty;
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas Duchu Święty;
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas Duchu Święty.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty;
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas Duchu Święty.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
O. I odnów we mnie moc ducha.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

 

Litania zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

Litania Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej

wg Św. Jana Pawła II – Fatima – 13 maja 1991 roku

Matko Odkupiciela
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza,
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego…
racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
w grzechach swych uwikłany,
powstać z nich pragnący.
Dziś, zgromadzeni u Twoich stóp,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
raz jeszcze zwracamy się do ciebie,
aby podziękować za wszystko
coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat
dla Kościoła, dla każdego z nas
i dla całej ludzkości.

Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła – Dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko Misyjnego Kościoła – Idącego drogami ziemi ku trzeciemu milenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko ludzi – dziękujemy Ci za nieustanną opiekę, która pozwoliła nam uniknąć katastrof i nieodwracalnych zniszczeń, umożliwiła postęp i osiągnięcie nowoczesnych zdobyczy społecznych
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko narodów – dziękujemy Ci za niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w przyszłość narodom nazbyt już długo pozostającym w ucisku i upokorzeniu
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci za liczne znaki mówiące o tym, że jesteś z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami śmierci
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko życia – dziękujemy Ci Ta to, że byłaś w szczególny sposób 13 maja 1981 r przy Janie Pawle II, który czuł przy Sobie Twoją opiekuńczą obecność
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

Matko każdego człowieka – walcząca o życie, które nie zna śmierci, dziękujemy Ci, że wspomagasz nas w tej walce
Dziękujemy Ci Pani Fatimska

 

Okaż, że jesteś Matką
Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa
Okaż, że jesteś Matką.

Matko miłości doskonałej
Okaż, że jesteś Matką.

Matko Nadziei i pokoju
Okaż, że jesteś Matką.

Święta Matko Odkupiciela
Okaż, że jesteś Matką.

Nie przestawaj okazywać, żeś jest Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie
Okaż, że jesteś Matką.

Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna
Okaż, że jesteś Matką.

Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który wychwalając wolność zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej
Okaż, że jesteś Matką.

 

Bądź nam towarzyszką drogi
Matko nadziei:

Bądź towarzyszką drogi człowieka schyłku XX wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały przestrzenie wolności i teraz budują swoją przyszłość
Bądź nam towarzyszką drogi.

Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód – nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni
Bądź nam towarzyszką drogi.

Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką
Bądź nam towarzyszką drogi.

 

Okaż, że jesteś Matką
Matko ubogich:

Tego, który umiera z głodu
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który jest śmiertelnie chory
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto nie znajduje pracy
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, który bezdomny i nie ma gdzie się schronić
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany
Okaż, że jesteś Matką.

Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka uciszenia
Okaż, że jesteś Matką.

Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód
Okaż, że jesteś Matką.

 

Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze
Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niechaj nadejdzie pomiędzy narodami zrozumienie i szacunek
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim
Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze

 

Czuwaj Maryjo
Na czekającej nas jeszcze drodze
Czuwaj Maryjo.

Nad ludźmi
Czuwaj Maryjo.

Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny
Czuwaj Maryjo.

Nad odpowiedzialnymi za losy państw
Czuwaj Maryjo.

Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości
Czuwaj Maryjo.

Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata
Czuwaj Maryjo.

Na drodze nowej ewangelizacji Europy
Czuwaj Maryjo.

Nad posługą następcy Piotra, Jana Pawła II, który jest służbą Ewangelii i służbą ludziom i kieruj ją ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła
Czuwaj Maryjo.

 

Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością
W kolegialnej jedności z pasterzami
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego
Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością.

 

Wspomóż nas Maryjo
Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem Człowieka
Wspomóż nas Maryjo.

Niechaj nie ciąży nam zmęczenie
Wspomóż nas Maryjo.

Niech trud nie opóźnia naszych kroków
Wspomóż nas Maryjo.

Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca
Wspomóż nas Maryjo.

Maryjo, daj światu Chrystusa,
który jest naszym pokojem.
Niechaj narodów nie dzieli już
nienawiść i pragnienie zemsty.
Świat zaś niech nie ulegnie
mirażom fałszywego dobrobytu,
który zabija godność osoby
i wystawia na nieustanne ryzyko
całe stworzenie.

Czuwaj Maryjo nad naszą wędrówką
i spraw, byśmy w niebie pełni
radości oglądali Twego Syna.

Amen.

 

Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią) (nimi);
Bramo niebieska, módl się za nim (nią) (nimi);
Królowo Wniebowzięta, módl się za nim (nią) (nimi);
Święty Michale, módl się za nim (nią) (nimi);
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nim (nią) (nimi);
Święty Józefie, módl się za nim (nią) (nimi);
Święty N. (patron zmarłego), módl się za nim (nią) (nimi);
Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nim (nią) (nimi).

Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie;
Od zła wszelkiego, wybaw go (ją, ich), Panie;
Od cierpień w czyśćcu, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoje Wcielenie, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoje narodzenie, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twój chrzest i post święty, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twój krzyż i mękę, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw go (ją, ich), Panie;
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw go (ją, ich), Panie.

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas Panie;
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Litania do Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami;
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami;
Święta Panno nad pannami, módl się za nami;
Święty Michale, módl się za nami;
Święty Gabrielu, módl się za nami;
Święty Rafale, módl się za nami;
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami;
Wszystkie święte Duchy niebieskie, módlcie się za nami;
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami;
Święty Józefie, módl się za nami;
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, módlcie się za nami;
Święty Piotrze, módl się za nami;
Święty Pawle, módl się za nami;
Święty Andrzeju, módl się za nami;
Święty Janie, módl się za nami;
Święty Tomaszu, módl się za nami;
Święty Jakubie, módl się za nami;
Święty Filipie, módl się za nami;
Święty Bartłomieju, módl się za nami;
Święty Mateuszu, módl się za nami;
Święty Szymonie, módl się za nami;
Święty Tadeuszu, módl się za nami;
Święty Macieju, módl się za nami;
Święty Barnabo, módl się za nami;
Święty Łukaszu, módl się za nami;
Święty Marku, módl się za nami;
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, módlcie się za nami;
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, módlcie się za nami;
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, módlcie się za nami;
Święty Szczepanie, módl się za nami;
Święty Wawrzyńcze, módl się za nami;
Święty Wincenty, módl się za nami;
Święty Wojciechu, módl się za nami;
Święty Stanisławie, módl się za nami;
Święci Fabianie i Sebastianie, módlcie się za nami;
Święci Janie i Pawle, módlcie się za nami;
Święci Kosmo i Damianie, módlcie się za nami;
Święci Gerwazy i Protazy, módlcie się za nami;
Wszyscy święci Męczennicy, módlcie się za nami;
Święty Sylwestrze, módl się za nami;
Święty Grzegorzu, módl się za nami;
Święty Ambroży, módl się za nami;
Święty Augustynie, módl się za nami;
Święty Hieronimie, módl się za nami;
Święty Marcinie, módl się za nami;
Święty Mikołaju, módl się za nami;
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, módlcie się za nami;
Wszyscy święci Doktorowie, módlcie się za nami;
Święty Antoni, módl się za nami;
Święty Benedykcie, módl się za nami;
Święty Bernardzie, módl się za nami;
Święty Dominiku, módl się za nami;
Święty Franciszku, módl się za nami;
Święty Kazimierzu, módl się za nami;
Wszyscy święci Kapłani i Lewici, módlcie się za nami;
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, módlcie się za nami;
Święta Mario Magdaleno, módl się za nami;
Święta Agato, módl się za nami;
Święta Łucjo, módl się za nami;
Święta Agnieszko, módl się za nami;
Święta Cecylio, módl się za nami;
Święta Katarzyno, módl się za nami;
Święta Anastazjo, módl się za nami;
Święta Jadwigo, módl się za nami;
Wszystkie święte Dziewice i Wdowy, módlcie się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami
Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie;
Od grzechu każdego, wybaw nas Panie;
Od gniewu Twego, wybaw nas Panie;
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Panie;
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, wybaw nas Panie;
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie;
Od ducha nieczystości, wybaw nas Panie;
Od piorunów i nawałnic, wybaw nas Panie;
Od plagi trzęsienia ziemi, wybaw nas Panie;
Od zarazy, głodu ognia i wojny, wybaw nas Panie;
Od grożących niebezpieczeństw, wybaw nas Panie;
Od śmierci wiecznej, wybaw nas Panie;
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego, wybaw nas Panie;
Przez Przyjście Twoje, wybaw nas Panie;
Przez Narodzenie Twoje, wybaw nas Panie;
Przez Chrzest i święty Post Twój, wybaw nas Panie;
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw nas Panie;
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój, wybaw nas Panie;
Przez święte Zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas Panie;
Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas Panie;
Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, wybaw nas Panie;
W dzień sądu, wybaw nas Panie;
My grzeszni Ciebie prosimy, wybaw nas Panie.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś karanie od nas oddalić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i
wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył, wysłuchaj nas Panie;
Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze nasz…
K. I nie wódź nas na pokuszenie.
W. Ale nas zbaw ode złego.
Amen.

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryji

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami;
Serce Marii, łaski pełne, módl się za nami;
Serce Marii, błogosławione między sercami, módl się za nami;
Serce Marii, najczystsze, módl się za nami;
Serce Marii, najpokorniejsze, módl się za nami;
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu, módl się za nami;
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu, módl się za nami;
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione, módl się za nami;
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami;
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami;
Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami;
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami;
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami;
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami;
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami;
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami;
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami;
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane, módl się za nami;
Serce Marii, uzdrowienie chorych, módl się za nami;
Serce Marii, pociecho strapionych, módl się za nami;
Serce Marii, ucieczko grzesznych, módl się za nami;
Serce Marii, nadziejo konających, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Najmilsze Serce Marii, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, oraz względem nas grzeszników najmiłosierniejsze, uproś nam u Serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, jedno uderzenie Serca Twego, gorejącego miłością ku Sercu Pana Jezusa, Boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę, a to Boskie Serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha.
Amen.

 

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się za nami;
Matko miłosierdzia, módl się za nami;
Matko litości i łaski, módl się za nami;
Matko ofiarności i dobroci, módl się za nami;
Matko poświęcenia i służby, módl się za nami;
Wszechmocy błagająca, módl się za nami;
Szafarko Bożego miłosierdzia, módl się za nami;
Ucieczko grzeszników i winowajców, módl się za nami;
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, módl się za nami;
Schronienie bezdomnych i tułaczy, módl się za nami;
Opiekunko ubogich i uciśnionych, módl się za nami;
Obrończyni wdów i sierot, módl się za nami;
Drogowskazie błądzących i zagubionych, módl się za nami;
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, módl się za nami;
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, módl się za nami;
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, módl się za nami;
Ostojo cierpiących i konających, módl się za nami.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,  wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże;
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask, wyjednaj nam zmiłowanie Boże.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia – przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

 

Litania do Anioła Stróża

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami;
Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami;
Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami;
Święty Aniele, doradco mój, módl się za nami;
Święty Aniele, opiekunie mój, módl się za nami;
Święty Aniele, miłośniku mój, módl się za nami;
Święty Aniele, duchowy bracie mój, módl się za nami;
Święty Aniele, nauczycielu mój, módl się za nami;
Święty Aniele, pasterzu mój, módl się za nami;
Święty Aniele, pomocniku mój, módl się za nami;
Święty Aniele, pocieszycielu mój, módl się za nami;
Święty Aniele, patronie mój, módl się za nami;
Święty Aniele, obrońco mój, módl się za nami;
Święty Anie1e, wodzu mój, módl się za nami;
Święty Aniele, zachowawco mój, módl się za nami;
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami;
Święty Aniele, oświecicielu mój, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.
V. Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie
Módlmy się: Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli w dniach straszliwego sądu. Święty Michale, pierwszy obrońco królestwa Chrystusowego, módl się za nami!

 

Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami;
Św. Boża Rodzicielko, módl się za nami;
Królowo Apostołów, módl się za nami;
Św. Judo Tadeuszu, módl się za nami;
Św. Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami;
Św. Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami;
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa, módl się za nami;
Św. Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami;
Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany, módl się za nami;
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego, módl się za nami;
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający, módl się za nami;
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący, módl się za nami;
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący, módl się za nami;
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący, módl się za nami;
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający, módl się za nami;
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych, módl się za nami;
Św. Judo, Orędowniku możny, módl się za nami;
Abyśmy z grzechów naszych powstali, módl się za nami;
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami;
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli, módl się za nami;
Abyśmy w cnocie postępowali, módl się za nami;
Abyśmy w jedności i zgodzie żyli, módl się za nami;
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali, módl się za nami;
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli, módl się za nami;
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli, módl się za nami;
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali, módl się za nami;
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili, módl się za nami;
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli, módl się za nami;
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Módlmy się: Boże, któryś nas przez św. Judę Apostoła do poznania Imienia Swego doprowadzić raczył, spraw, prosimy Cię, abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w cnocie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Antoni Padewski, módl się za nami;
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami;
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, módl się za nami;
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, módl się za nami;
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, módl się za nami;
Święty Antoni, perło ubóstwa, módl się za nami;
Święty Antoni, lilio czystości, módl się za nami;
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, módl się za nami;
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, módl się za nami;
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, módl się za nami;
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, módl się za nami;
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, módl się za nami;
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, módl się za nami;
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, módl się za nami;
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, módl się za nami;
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, módl się za nami;
Święty Antoni, bojowniku wiary, módl się za nami;
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, módl się za nami;
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, módl się za nami;
Święty Antoni, nawracający grzeszników, módl się za nami;
Święty Antoni, pogromco występków, módl się za nami;
Święty Antoni, aniele pokoju, módl się za nami;
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, módl się za nami;
Święty Antoni, zwycięzco serc, módl się za nami;
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, módl się za nami;
Święty Antoni, postrachu złych duchów, módl się za nami;
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, módl się za nami;
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, módl się za nami;
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, módl się za nami;
Święty Antoni, święty całego świata, módl się za nami;
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, módl się za nami;
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, módl się za nami;
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
V: Módl się za nami święty Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

 

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami;
Święty Józefie, módl się za nami;
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami;
Światło Patriarchów, módl się za nami;
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami;
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami;
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami;
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami;
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami;
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami;
Józefie najczystszy, módl się za nami;
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami;
Józefie najmężniejszy, módl się za nami;
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami;
Józefie najwierniejszy, módl się za nami;
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami;
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami;
Wzorze pracujących, módl się za nami;
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami;
Opiekunie dziewic, módl się za nami;
Podporo rodzin, módl się za nami;
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami;
Nadziejo chorych, módl się za nami;
Patronie umierających, módl się za nami;
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami;
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.